Указания за работа по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Изх. № РУО1-7526/31.03.2020 г.

 

ДО ДИPEKTOPИTE HA СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, КОИТО РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам допълнително указание относно осчетоводяването на получените средства за таксите в детските градини, които се финансират от проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Писмото е съгласувано със Сметна палата и е съобразено с техните указания.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до счетоводителите на детските градини и на районните и столична администрации.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД