Указания на МОН за изготвяне на предложенията за преминаване към ОЕСР

Изх. № РУО1-31409/09.11.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН вх. №31232/06.11.2020 г. относно изготвянето на предложения (доклади) за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, съгласно заповед № РД-09-2924/26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, моля същите да съдържат следната информация за епидемичната обстановка в училището:

П Р И М Е Р

  • в ОУ………………………….. се обучават 481 ученици;
  • към момента има висок брой на ученици и учители с грипоподобни симптоми, сходни с тези на COVID-19, и голям брой карантинирани учители и ученици в училището;
  • общо засегнати са 26,4%, като 83 ученици са под карантина, 45 ученици с грипоподобни симптоми и 1 ученик с COVID-19;
  • 6 учители са в болнични, от които 2 учители са с COVlD-19;
  • цифрите са динамични и постоянно се покачват.

Начална и крайна дата на предложението за преминаване в ОРЕС – 06.11.2020 г. – 13.11.2020 г.

Решението за отправяне на предложение за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) е взето от педагогическия съвет, с протокол № 1/04.11.2020 г., съгласувано с Обществения съвет и при отчитане на нагласите на преобладаващата част от родителите на учениците. Мнението на родителите е взето с попълване на онлайн анкета. 61%, от гласувалите родители са за преминаване към ОЕСР.“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД