Указания по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

Изх. № РУО1-18796/17.07.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”  

                                                                                  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмo на МОН с вх. № РУО1-18701/17.07.2020 г. Ви изпращам приложено актуализираните указания по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, утвърдени със Заповед № РД 09-1526/16.07.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Прилагам и файл с кратка информация относно предоставените на детските градини средства. Моля да подадете спешно най-късно до 12:00 часа на 20.07.2020 г. информация за размера на необходимото финансиране на дейностите до края на м. август за детски градини, на които поради изтъкнатите във файла причини не са преведени средства, на [email protected].

В удостоверенията по Дейност 1 е важно периодът в удостоверението да съответства на периода на реалното участие на детето в проекта. Моля да проследите това да е така, както за вече издадените удостоверения, така и за тези, които ще бъдат издавани в бъдеще.

Към момента при различия в сумите в платежните нареждания и ведомостите е необходимо да бъде добавено обяснение върху самото платежно нареждане или да бъде изготвена обяснителна записка.

Приложения:

  1. Указания по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.
  2. Файл с кратка информация относно предоставените на детските градини средства.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД