УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩАТА, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ НА УЧЕБНИЦИ ЗА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА И НА ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ЧУЖД ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО А2 ОТ ОЕЕР И УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЦЕНЯВАНЕТО

Изх. № РУО1-14888/22.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ  И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че със заповед № РД 09-1315/10.06.2020 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени списъци  на училищата в които ще се извършва оценяване на пригодносттта на прилагане в училище на проектите на учебници по задължителни модули по учебни предмети от профилираната подготовка за XI и  XII клас /Приложение № 1/  и на проекти на учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка /Приложение № 2/.

Със заповед № РД 09-1342/15.06.2020 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници  по задължителни модули по учебни предмети от профилираната подготовка за XI и  XII клас и на проектите за учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на на ниво А 2 от Общата европейска езикова рамка /ОЕЕР/, както и карти за оценявяне, и график за оценяване.

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение горепосочените заповеди и приложенията към тях.

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-1315/10.06.2020 г. на министъра на образованието и науката.
  2. Приложение № 1 към заповед № РД 09 – 1315/10.06.2020 г. на министъра на образованието и науката.
  3. Приложение № 2 към заповед № РД 09-1315/10.06.2020 г. на министъра на образованието и науката.
  4. Заповед № РД 09-1342/15.06.2020 г. на министъра на образованието и науката.
  5. Приложение № 1 към заповед № РД 09-1342/15.06.2020 г. на министъра на образованието и науката.
  6. Приложение № 2 към заповед № РД 09-1342/15.06.2020 г. на министъра на образованието и науката
  7. Указания за организиране и провеждане на оценяването.
  8. График за дейноститите по оценяване.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД