Участие в семинар „Психофизиологични и неврофизиологични подходи за откриване на биомаркери при деца и юноши от аутистичния спектър чрез изследване на зрителното възприятие“

Изх. № РУО1-31818/12.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31377/07.11.2019 г., Ви уведомявам, че на 15.11.2019 г. от 09.30 ч. до 13.00 ч. в Заседателната зала на Института по невробиология, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 23, гр. София, ще се проведе еднодневен семинар „Психофизиологични и неврофизиологични подходи за откриване на биомаркери при деца и юноши от аутистичния спектър чрез изследване на зрителното възприятие“ за разпространение на резултатите  по договор ДН 15/6 от 11.12.2017 г. с фонд „Научни изследвания“.

Моля да сведете горепосочената информация до заинтересованите лица в поверената Ви институция.

Приложение: Покана с програма на събитието

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД