Ученически състезания и конкурси, организирани от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов

Изх. № РУО1-7989/11.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУO 1-7417/05.03.2021 г., Ви уведомявам, че Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов организира, както следва:

Моля да запознаете учениците от повереното Ви училище с настоящата информация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД