Ученически фотоконкурс „Светът, който носи усмивки“

Изх. № РУО1-35967/03.11.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-282/02.11.2023 г., вх. №РУО1-35683/02.11.2023 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на ученически фотоконкурс „Светът, който носи усмивки“, част от инициативата на Министерството на труда и социалната политика „Гласът на децата и семействата“.

Организаторите на конкурса са уведомени, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците.

С оглед на посоченото обръщам внимание за спазване на законовите изисквания, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без знанието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

Моля да запознаете учениците от повереното Ви училище с регламента на конкурса.

Приложения:

  1. Обява.
  2. Регламент на конкурса.
  3. Декларация за информирано съгласие.
  4. Декларация за информирано съгласие за пълнолетни ученици.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД