Училищен кръг на националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ организирано от МОН

Изх. № РУО1 – 1934/13.01.22г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-20/12.01.2022 г., вх. № РУО1-1580/12.01.2022 г. Ви уведомявам, че училищният кръг на националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето” ще се проведе на 21.01.2021 г. /петък/ от 14.30 ч. при спазване на заповедите на министьра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Съгласно регламента на състезанието заданията и критериите за оценяване на училищния кръг се изготвят от национална комисия. Всички ученици, участници в състезанието, решават вариант, включващ тест и приложно-творческа задача, който се изтегля в МОН в деня на състезанието.

Вариантьт на задачите ще бъде изтеглен в МОН в същия ден и ще бъде публикуван на информационната система на адрес: https://competitions.mon.bg За вход в информационната система директорите на училищата следва да ползват служебния си имейл от edu.mon.bg

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД