Методически насоки за обучение в дигитална среда“- обучение на учители по Национална програма „Квалификация“ 2021

Изх. № РУО1-34804/18.10.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-326/29.09.2021 г., вх. № РУО 1-31685/30.09.2021 г., в изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2021 г., Ви уведомявам, че от 23.10.2021 г. до 28.10.2021 г. РУО – София-град организира обучение на педагогически специалисти на тема „Методически насоки за обучение в дигитална среда“ по тематично направление „1.Компетентностен подход и образователни резултати, Мярка IV. „Повишаване на методическия капацитет на учителите за работа в дигитална среда“ от националната програма. Обучителна организация е РААБЕ България ЕООД.

Програмата на обучението има за цел да даде методически насоки на педагогическите специалисти за работа в дигитална среда и да запознае участниците с подходящи ресурси за дистанционно обучение, които могат успешно да бъдат използвани, както от учителите по различните учебни предмети, така и от учениците като част от процеса на самоподготовка, самостоятелно учене и изпълнение на проектни задачи. В рамките на обучението учителите ще усъвършенстват своите знания и умения за използване на електронно образователно съдържание съобразно конкретните методически цели, както и за конструиране на дейности и задачи при дистанционно обучение на ученици чрез използване на дигитални образователни ресурси.

Обучението е с обща продължителност от 16 академични часа, в това число 8 часа присъствена форма синхронно в електронна среда от разстояние (уебинар) и 8 часа неприсъствена дистанционна форма. Разходите за обучението са за сметка на Национална програма „Квалификация“ 2021 г и успешно завършилите получават по 1 квалификационен кредит.

Присъствената форма на обучението  ще се проведе на 23 или на 24 октомври 2021 г. в платформата на MS Teams, за което участниците ще получат линк за достъп и инструкции за влизане един ден преди обучението.

Всеки педагогически специалист следва да се регистрира за участие като избере една от предложените дати, както следва:

  • за 23.10.2021 г. на адрес:

https://forms.gle/tVPnssJbtRvfE1DMA

  • за 24.10.2021 г. на адрес:

https://forms.gle/Nd4V9qSMMhhKNdrX7

Моля да имате предвид следното:

  • участниците в обучението следва да притежават образователно-квалификационна степен на висше образование „Бакалавър” или „Магистър” по специалност от професионално направление, съответстващо на посочените от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалист;
  • всеки педагогически специалист следва до 21.10.2021 г. да изпрати попълнена и сканирана декларация по образец (приложена към писмото), че не е участвал в идентични обучения, финансирани от фондовете на Европейския съюз, от друго национално финансиране, както и от други донорски програми, на адрес: [email protected];
  • всеки педагогически специалист следва до 04.11.2021 г. да изпрати попълнена и сканирана анкета за проведеното обучение, (приложена към писмото), на адрес: [email protected];

Моля информацията за предстоящото обучение да бъде предоставена на педагогическите специалисти от повереното Ви училище и с оглед значимостта на темата да съдействате за тяхното участие.

Приложения:

  1. Програма за провеждане на обучението.
  2. Декларация-образец.
  3. Анкетна карта-образец.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД