Подготовка за осигуряване на подкрепяща среда

Изх. № РУО – 10026/07.03.2022г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно писмо на МОН № 9105-80/01.03.2022г. с вх. № РУО1-9294/01.03.202022 г., във връзка с подготовката и осигуряването на подкрепяща среда при провеждане на националните външни оценяванеия на учениците със специални образователни потребности през учебната 2021/2022 година е необходимо да ни предоставите актуална информация за учениците и зрелостниците с нарушено зрение и с обучителни трудности при дислексия  и дискалкулия от всички училища на територията на областта, като попълните приложените хиперлинкове в срок до 08.03.2022г., 16:00 ч..

Приложения:

Таблица 1.  Справка за учениците с нарушено зрение от IV и VII клас и X клас – НВО:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9Mqx9GD3bC-rYDBRAoAWfa9FMh4wKOnzPGb6NQCztm3_6Yw/viewform?usp=pp_url

Таблица 2.  Справка за зрелостниците с нарушено зрение, които ще полагат ДЗИ през учебната 2020/2021 година:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0ZRhXZBeYeuKDjxSZRM4l0Iag-SWNeNoDC6NP2aRC5CicDg/viewform?usp=pp_url

Таблица 3. Справка за учениците от IV и VII и X клас с обучителни трудности при дислексия  и дискалкулия, които ще полагат писмен изпит с уголемен шрифт – НВО:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNNKuxxiP4ixM1uOLa-olsAN5YJQRqG5gUyWjoIuBuWxNV6Q/viewform?usp=pp_url

Таблица 4. Справка за зрелостниците с обучителни трудности при дислексия и дискалкулия, които ще полагат държавни зрелостни изпити – ДЗИ :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3-xoZBlfSHyYbhNDlHI2gUYS12H5uz-LkP6t4ducGfCYVHg/viewform?usp=pp_url

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД