Изх. №  РУО1-37431/10.10.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-359/06.10.2022 г„ вх. №РУО 1-37095/06.10.2022 г., моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище е инициативата на Асоциация „Българска книга“ за годишните награди „Рицари на книгата“.

Информация за регламента и формулярът за номинация са достъпни на https://ritsar.abk.bg.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД