Изх. № РУО1-9255/03.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД09-4520/16.09.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Националния календар за изява по интереси на деца и ученици за учебната 2022/2023 г., от 02 юни до 03 юни 2023 г., в гр. Силистра ще се проведе XXXII Международен екологичен форум „Сребърна-2023” (Конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда „Сребърна – 2023” и Международен конкурс за рисунка, есе, стихотворение, разказ на тема: „Планетата Земя – безценен дар”).

XXXII Международен екологичен форум „Сребърна-2023” се посвещава на “Световния ден на околната среда”- 5 юни и “Зелената седмица“.

Заявка за участие по приложения образец  и  резюмето на проекта в електронен вариант се изпращат на email: [email protected] в срок до 23.05.2023 г.. Със заявката да се изпише името и телефон на учителя или консултанта, подпомогнал автора/екипа при разработването на проекта.

Регистрацията на участниците и техните ръководители е на 02.06.2023 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч. в Младежки дом – Силистра;

Откриване на Еко-форума в 13.00 ч. на 02.06.2023 г. в Младежки дом – Силистра;

Изборът на хотел се осъществява от ръководителите до 28.05.2023 г. Заплащането на нощувките ще бъде извършено при настаняване в хотела. За настаняването в хотелите, ръководителите трябва да напомнят на учениците да си носят документ за самоличност.

За участието си във форума учениците навършили 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят носещ родителска отговорност за ученика подава в училището, в което се обучава декларации за съгласие за публикуване на:

  1. Резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
  2. Снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Декларациите се предоставят на домакините – ЦПЛР – ОДК, гр. Силистра от ръководителите на учениците в деня на регистрацията – 02.06.2023 г., преди участието в конкурса.

Класираните участници от I-III място, индивидуално разработили проект по обявените теми на конкурса могат да кандидатстват за стипендии по Програмата за закрила на децата с изявени дарби на МОН.

Краен срок за изпращане на рисунка, разказ и стихотворение е 20. 05. 2023 г. Да се изпращат на адрес: гр. Силистра 7500; ул. „Добрич“  № 68а ЦПЛР – Обединен  детски  комплекс.

Приложения:

  1. Програма
  2. 2. Статут и регламенти за организиране и провеждане на Международния форум с приложени образец на заявка, образец на декларация;
  3. Информация за хотели.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД