Организиране и провеждане на националната олимпиада по английски език през учебната 2023/2024 година

Изх. № РУО1-618/ 09.01.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед №РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед №РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед №РД09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед №РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена и допълнена със заповед №РД01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед №РД01-469/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2023/2024 г. и Регламента за провеждане на националната олимпиада по английски език през учебната 2023/2024 година, Ви уведомявам, че олимпиадата по английски език се провежда в три кръга – общински, областен и национален.

Общинският кръг на националната олимпиада по английски език следва да се проведе до 21 януари 2024 г.  Право да участват имат ученици от VIII до XII клас, които изучават английски език като чужд език в училище.

За участие в областния кръг се допускат ученици, които са получили не по-малко от 75 точки от 100 възможни на общинския кръг. На следния линк следва да попълните информация относно провеждането на общинския кръг в повереното Ви училище: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHx_tyYnq8vyNFsiPnwvlIXWTyCQHkz8YksxpdFFgZM4PuMA/viewform?usp=sf_link

Областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 18.02.2024 г. от 09.00 часа в определените със заповед на началника на РУО – София-град училища домакини.

Квесторите следва да се явят в училището, в което са разпределени на 18.02.2024 г. в 08.00 ч. Класираните за областния кръг ученици следва да се явят в училището, в което са разпределени на 18.02.2024 г. в 08.15 ч., като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на олимпиадата следва в срок до 14:00 часа на 30.01.2024 г.  следва да изпратят на Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ – училище координатор на областния кръг на олимпиадата, на имейл:   [email protected] , както и на електронните адреси на старши експертите по чужд език и по майчин език в РУО – София-град: [email protected] и [email protected] следното:

  1. Протокол /по приложения образец/ на класираните за областния кръг ученици и техните резултати по състезателни групи във формат Excel, подписан с електронен подпис от директора на училището.
  2. Списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т. е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите от олимпиадата на съответния ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо с имената на ученика.
  3. Списък на определените от Вас квестори /с посочени трите имена и заемана длъжност в повереното Ви училище/ за областния кръг /на всеки 5 класирани ученици следва да определите по 1 квестор/. Обръщам внимание, че квестори не могат да бъдат специалисти по съответния учебен предмет.
  4. Списък на определените от Вас четци /с посочени трите имена и заемана длъжност в повереното Ви училище/ за областния кръг /на всеки 5 класирани ученици следва да определите по 1 четец/. Обръщам внимание, че четците следва да отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 1 от Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемането на длъжността „учител по английски език“.

Горепосочената информация се изпраща в регламентирания срок от официалния електронен адрес за кореспонденция на съответното училище. Протоколи, получени по друг начин или извън регламентирания срок няма да бъдат разглеждани.

Информация за организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по английски език за учебната 2023/2024 година ще бъде публикувана на сайта на Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ и на сайта на РУО – София-град.

Регламентът за организиране и провеждане на олимпиадата по английскиски език за учебната 2023/2024 година е публикуван на сайта на Министерство на образованието и науката, в рубриката „Олимпиади и състезания“.

Приложения:

  1. Декларация за информираност и съгласие за ученици под 16 години.
  2. Декларация за информираност и съгласие за ученици над 16 години.
  3. Образец на протокол за класираните за областен кръг на олимпиадата по английски език през учебната 2023/2024 година.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД