Олимпиада по гражданско образование

Изх. № РУО1-757/ 11.01.2024 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед №РД09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена и допълнена със заповед № РД01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД01-469/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2023/2024 г. и Регламента за провеждане на националната олимпиада по гражданско образование през учебната 2023/2024 година, Ви уведомявам, че олимпиадата по гражданско образование се провежда в три кръга – общински, областен и национален.

Общинският кръг на националната олимпиада по гражданско образование следва да се проведе до 1 март 2024 г.  Право да участват имат ученици от I до XII клас, разпределени в четири възрастови групи – I – IV; V – VII; VIII – X; XI – XII клас.

За участие в областния кръг се допускат автори на проекти, които са получили не по-малко от 75 точки от 100 възможни на общинския кръг. Важно! Желаещите да участват в олимпиадата ученици попълват анкетна карта /Приложение № 1 към регламента/. Анкетната карта се прилага към проекта. На заглавната страница на проекта се изписва само наименованието на проекта и възрастовата група, към която принадлежи/ат авторът/ите. Учениците от трета и четвърта възрастова група представят своя проект и на електронен носител.

Протоколите на класираните за областния кръг представители на екипа, разработил проекта и техните резултати по възрастови групи, подписани с електронен подпис от директора на училището, се изпращат в срок до 11.03.2024 г.  в  32 СУИЧЕ „Кл. Охридски“ – училище координатор, на официалния имейл на училището: [email protected] . Заедно с протоколите се изпраща списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т. е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите от олимпиадата на съответния ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо с имената на ученика.

Горепосочената информация се изпраща в регламентирания срок от официалния електронен адрес за кореспонденция на съответното училище. Протоколи, получени по друг начин или извън регламентирания срок няма да бъдат разглеждани.

Класираните за областния кръг проекти на учениците следва да се представят на хартиен носител, съгласно регламента на олимпиадата, на 12.03.2024 г. от 09.00 часа до 17.00 ч. в  32 СУИЧЕ „Кл. Охридски“, стая № 1.

Регламентът за организиране и провеждане на националната олимпиада по гражданско образование за учебната 2023/2024 година е публикуван на сайта на Министерство на образованието и науката, в рубриката „Олимпиади и състезания“.

 

Приложения:

  1. Декларация за информираност и съгласие за ученици под 16 години.
  2. Декларация за информираност и съгласие за ученици над 16 години.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД