Потвърждаване на данни, изпратени от АСП, за месец ФЕВРУАРИ 2024 г. – НАПОМНЯНЕ!

Изх. № РУО1-10319/28.03.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че данните за потвърждаване за месец ФЕВРУАРИ 2024 г., изпратени от АСП, са заредени в системата.

ВСИЧКИ институции да извършат проверка за наличие на данни за потвърждаване от АСП.

 

Крайният срок за потвърждаване е 31.03.2024 г. – неделя

 

Напомням, че при ОТКАЗВАНЕ от страна на институциите на прекратяването на семейното подпомагане поради:

  • ОТСЪСТВИЯ – в „Коригиран брой отсъствия“ задължително се вписват оставащият брой неизвинени отсъствия на детето/ученика или „0“, ако всички отсъствия са извинени;
  • ОТПИСВАНЕ – е необходимо да се провери дали е генерирано удостоверение за записване на детето/ученика и дали е разпределено в паралелка/група. Ако това не е направено, следва да се направи.

Всички записи следва да бъдат обработени и подписани с електронен подпис.

Към АСП не могат да се върнат необработени и неподписани записи.

Моля детайлно да се запознаете с „Указания за потвърждаване на данни от АСП“

 

Забележка:  Указанието за работа при потвърждаването на данните от АСП е публикувано в раздела „Ръководства за работа с модули в НЕИСПУО“, подраздел „Деца и ученици“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-437/15.03.2024 г.

на министъра на образованието и науката)