Заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на ПИС при организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ

Изх. № РУО1-10828/15.05.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Изпращам Ви за сведение и изпълнение заповед РД 09-1086/15.05.20290 г. за изменение на заповед РД 09-3197/27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени:

– Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити (ДЗИ);
– инструктаж за зрелостника;
– инструктаж за квестора;
– инструктажи за учителите консултанти по чужд език;
– инструктаж за консултантите за учениците със специални образователни потребности.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД