Правила за информационна сигурност и образци на документи за НВО в VII клас

Изх. № № РУО1-13544/10.06.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРОВЕЖДАЩИ НВО В VII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед РД 09-1308/09.06.2020 г. на министъра на образованието и науката с Правила за информационна сигурност и образци на документи (инструктаж за ученика и инструктаж за квестора), с вх. № РУО 1-13487/09.06.2020 г.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД