ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Изх. № РУО1- 21108/14.08.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ

 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

                                                                                 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с начина на изплащане и отчитане на възнагражденията на директор, счетоводител и ръководители по проект „Образование за утрешния ден“ моля, да бъдат спазвани следните изисквания:

Всяка изготвена ведомост, да бъде изплащана отделно, като към нея, трябва да има платежни нареждания за превод на:

 • ДОО
 • ЗО
 • ДЗПО
 • ДОД
 • ИЗПЛАТЕНА СУМА

 

ПРИМЕР:

 

 1. Ведомост директор 1-во тримесечие
 • ДОО
 • ЗО
 • ДЗПО
 • ДОД
 • ИЗПЛАТЕНА СУМА

 

 1. Ведомост счетоводител 1-во тримесечие
 • ДОО
 • ЗО
 • ДЗПО
 • ДОД
 • ИЗПЛАТЕНА СУМА

 

 1. Ведомост ръководители 1-во тримесечие
 • ДОО
 • ЗО
 • ДЗПО
 • ДОД
 • ИЗПЛАТЕНА СУМА и т.н. за 2-ро тримесечие, за 3-то, за 4-то.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-   1313/

05.08.2020г. на министъра на

образованието и науката/