Подаване на заявка до РЦПППО – София-град за осигуряване на специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП в детските градини и училищата в област София-град

Изх. № РУО1-22014/26.08.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21909/25.08.2020 г. Ви уведомявам, че на основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град има готовност да осигури ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти за учебната 2020/2021 година на деца и ученици със специални образователни потребности, които са одобрени за предоставяне на допълнителна подкрепа, в случаи, че детските градини и училищата имат необходимост от участие на горепосочените специалисти в екипите за подкрепа за личностно развитие и не са ги осигурили самостоятелно.

С оглед гореизложеното, директорите на детските градини и училищата следва да изпратят приложената заявка по образец за осигуряване на специалисти до директора на РЦПППО – София-град на посочения електронен адрес: [email protected] , в срок до 11.09.2020 г.

Приложение: Заявка за осигуряване на необходимите специалисти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

/съгласно Заповед № РД 10-1346/20.08.2020 г. на министъра на образованието и науката/