Прием в VIII клас – учебна 2024/ 2025 година

__________________________________________________________________________

Насочени ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7.

Насочени ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

            (публ. на 14.06.2024 г.)

___________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 В изпълнение на заповед № РД 09-682/20.03.2024 г.  на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2024/2025 г., Ви уведомявам, че препис-извлечение от Протоколите с насочените ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, ще бъдат обявени на 14.06.2024 г., след 12.00 ч., на четвъртия етаж, в сградата на РУО – София-град и сайта на РУО – София-град, в раздел „ Прием VIII клас“.

Учениците следва да се запишат до 17.00 ч. на 04.07.2024 г. в училището, в което са насочени, като представят оригинал на свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  – СОФИЯ-ГРАД

 

ПЕТЯ ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-1610/31.05.2024 г.

на началника на РУО – София-град/

(публ. на 14.06.2024 г.)

___________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите

 

Във връзка с реализиране на дейностите по прием на ученици, Ви уведомявам за следното:

Приложеното заявление за полагане на изпит за проверка на способностите важи само за прием на ученици по държавен план-прием в VIII клас, както следва:

 • изобразително изкуство: 140. СУ „Иван Богоров“, 51. СУ „Елисавета Багряна“, 162. ОбУ „Отец Паисий“, 144. СУ „Народни будители“, НСУ „София“ и ПГИИ „Николай Райнов“;
 • музика: 144. СУ „Народни будители“;
 • музика и физическо възпитание и спорт: 144. СУ „Народни будители“;
 • физическо възпитание и спорт: 132. СУ „Ваня Войнова“ и 28. СУ „Алеко Константинов“.

Заявления за полагане на изпит за проверка на способностите се подават в училището, в което се обучава ученикът, от 21 до 31 май 2024 г., включително.

 

Приложение:

 1. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 17.05.2024 г.)

__________________________________________________________________________

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ,

ЗАВЪРШВАЩИ СЕДМИ  И

ДЕСЕТИ КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-682/20.03.2024 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година, определената със заповед № РД 01-208/05.04.2024 г. на началника на РУО – София-град Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове /в работни дни/– от 03.05.2024 г. до 21.05.2024 г., в Регионално управление на образованието – София-град, ул. “Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

За насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип, и ученици, настанени в приемни семейства /в присъствието на лекар-педиатър/:

08.05.2024 г. (сряда )                    09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

10.05.2024 г. (петък)                     09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

14.05.2024 г. (вторник)                 09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

16.05.2024 г. (четвъртък)              09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

20.05.2024 г. (понеделник)          09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

21.05.2024 г. (вторник)                 14.00 – 17.00 ч.

          За насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО:

07.05.2024 г. (вторник)                    09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

09.05.2024 г. (четвъртък)                09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

13.05.2024 г. (понеделник)            09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

15.05.2024 г. (сряда)                       09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

17.05.2024 г. (петък)                      09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

21.05.2024 г. (вторник)                  09.00 – 12.00 ч.

 1. Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип, и ученици, настанени в приемни семейства, представят следните документи /оригинал и две копия/:
 • заявление (по образец VII, X клас) с подредени желания;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия (за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания);
 • служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип (за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства);
 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето (за учениците, настанени в приемно семейство).

            При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици и по Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката.

 1.     Ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми, оценявани с качествен показател, по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, които ще получат удостоверение за завършен VII и X клас представят следните документи /оригинал и три копия/:
 • заявление (по образец VII, X клас) за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
 • оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 • всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяващи заболяването.
 • служебна бележка за оценяване с качествен показател през настоящата учебна година.

            При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност.

ВАЖНО!!! Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за основно образование и удостоверение за  първи гимназиален етап на средно образование с количествен показател.

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и X клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.

Резултатите от насочването на учениците ще бъдат обявени на сайта на РУО – София-град, в раздел „ Прием VIII клас“ и в сградата на РУО – София-град  – ул. „Антим I“ № 17, етаж IV, до 14.06.2024 г. за учениците, завършващи  VII и X клас.

         ВАЖНО!!!

В изпълнение на чл. 52, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, до 02.05.2024 г. в рубриката „Изпити и прием на ученици“, съответно: „Насочване на ученици след основно образование в училища на територията на област София за учебната 2024/2025 г.“ и „Насочване на ученици след завършен X клас в училища на територията на област София за учебната 2024/2025 г.“, на сайта на РУО – София-град,  ще бъдат публикувани утвърдения държавен план-прием за ученици в осми клас в неспециализираните училища на територията на област София за учебната 2024/2025 г.  и утвърдения допълнителен държавен план-прием за ученици в единадесети  клас в неспециализираните училища на територията на област София за учебната 2024/2025 г., Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици и Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 19.04.2024 г.)

__________________________________________________________________________

Указания за кампания по прием на ученици в VIII клас за учебната 2024/2025 година съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2023/2024 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024/2025 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

(публ. на 10.04.2024 г.)

__________________________________________________________________________

Проект на заповед за утвърждаване на Държавен план-прием в VІІІ клас

С оглед информиране на заинтересованите страни, предлагаме на Вашето внимание ПРОЕКТ на заповед за утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас в училища на територията на област София-град за учебната 2024/2025 г. по училища и паралелки, по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Окончателният вариант ще бъде публикуван след като бъде утвърден в срок до 30.04.2024 г., съгласно изискванията на чл. 52, ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани до 29.04.2024 г. на e-mail: [email protected]

Приложения:

 1. Проект на заповед
 2. Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област София-град за учебната 2024/2025 година

(публ. на 29.03.2024 г.)

__________________________________________________________________________

Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища на допълнителния държавен план-прием за учениците от обединените училища в ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища за учебната 2024/2025 година

Изх. № РУО1-40352/14.12.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС
И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В Х
I КЛАС
/ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-273/05.12.2023 г., вх. №РУО1-39114/06.12.2023 г., приложено Ви изпращам:

 1. Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища и на допълнителния държавен план-прием за учениците от обединените училища в ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища за учебната 2024/2025 година.
 2. Списък на STEM професии и профили.
 3. Образци на заявления от работодатели за осъществяване на държавен план-прием по професии и специалности – за дуална и за дневна форма на обучение.
 4. Указания за изготвяне на предложенията за приема.
 5. Прогнозни целеви стойности за областта.
 6. Писмо на МОН № 9105-273/14.12.2023 г., вх. № РУО1-40343/14.12.2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 14.12.2023 г.)

__________________________________________________________________________

Доклад за потребностите от работна сила в област София-град

Изх. № РУО1-39869/11.12.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА С ПРИЕМ В VІІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на дейностите по подготовка на държавния план-прием в VІІІ клас, приложено Ви изпращам Информация за пазара на труда в област София-град, предоставена от Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – София.

Приложения:

 1. Информация за търсенето на работна сила в област София-град.
 2. Доклад за резултатите от анкетно проучване за потребностите от работна сила в област София – град.
 3. Обявени свободни работни места за периода от м. януари до 31.10.2023 г. в град София.
 4. Обявени свободни работни места за периода от м. януари до 31.10.2023 г. в град София по сектори на икономиката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед  РД 02-3173/ 07.12.2023 г.

на началника на РУО-София – град/

(публ. на 11.12.2023 г.)

__________________________________________________________________________

Изх. РУО1-39097/05.12.2023 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ,

ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщам внимание, че съгласно чл. 51а от Наредба № 11/01.09.2016 г.  на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите от Националното външно оценяване по български език и литература и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в Република България.

До 10 януари на годината на кандидатстване те подават заявление за явяване на изпит до РУО в областта, в която ще кандидатстват. Изпитът се полага при условията и по реда на Националното външно оценяване в определено от РУО училище на територията на областта.

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град или на електронния адрес на институцията.

За Ваше улеснение може да използвате настоящия образец на заявление.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-3093/29.11.2023 г. на началника на РУО – София-град/

(публ. на 06.12.2023 г.)

__________________________________________________________________________

Информация за училищата на територията на област София-град, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2024/ 2025 година и за учениците в VII клас през учебната 2023/2024 година

Изх. № РУО1-37959/24.11.2023 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

В изпълнение на разработените от Министерство на образованието и науката Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища, Ви предоставям следната информация:

 1. Списък на училищата на територията на област София-град, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2024/2025 година.
 2. Брой на учениците, обучаващи се в VII клас през учебната 2023/2024 година.

Надявам се на успешно съвместно сътрудничество в интерес на качественото образование.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД

 (публ. на 24.11.2023 г.)

__________________________________________________________________________

ПОКАНА

 

до национално представителните организации на работодателите и членовете на техните териториални и браншови структури във връзка с предоставяне на заявки за обучение по специалности от професии за учебната 2024/2025 година

  

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,

Съгласно изискването на чл. 50, ал. 1, т. 3 и чл.52, ал. 1, т. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с утвърждаването на държавния план-прием за учебната 2024/2025 година в област София-град, в срок до 14.12.2023 г. можете да отправяте до РУО – София-град заявки за прием по специалности от професии, разработени на базата на представителни анализи и прогнози на секторно и областно ниво относно потребностите на икономиката и пазара на труда, включително за дуална форма на обучение и за паралелки за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пиара на труда и други търсени на пазара специалности от професии.

Необходимо е да посочите точно наименованието на специалностите от професиите, за които предлагате обучение, прогнозен брой, форма на обучение (дневна, задочна, дуална) и по възможност към кое училище в областта е насочена заявката за обучение.

Списъкът на професионалните гимназии, профилираните гимназии, средните и обединените училища, които ще осъществяват план-прием в VIII клас в паралелки за профилирана и за професионална подготовка за учебната 2024/2025 година в столицата е качен на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием в VIII клас“.

Заявките може да изпращате на електронен адрес [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 (публ. на 24.11.2023 г.)

=================================================================

Прием в VIII клас – учебна 2023/ 2024 година

Списък на използваните съкращения в информацията за балообразуване на паралелките

__________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

 

Напомням, че попълването на свободните места след четвърти етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 16.08.2023 г. до 08.09.2023 г. Обръщам внимание, че съгласно чл. 70, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование приемането на ученици, както и допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им според бала на учениците по низходящ ред. Необходимата информация се получава от приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.

Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинала на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и профил „Физическо възпитание и спорт“.

Публикуваните тук свободни места са към 14:46 ч. на 16.08.2023 г. Предвид динамиката на дейностите, училищата са инструктирани да публикуват на своите сайтове своевременно коректна информация, както за броя освободени места, така и при необходимост за промяна на предварително обявения график за приемане на документи.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

       (публ. на 16.08.2023 г.)

____________________________________________________________________________

ГРАФИК НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРО КЛАСИРАНЕ

       (публ. на 16.08.2023 г., обн. на 17.08.2023 г.)

____________________________________________________________________________

Свободни места за пети етап на класиране към 14:46 ч. на 16.08.2023 г.

       (публ. на 16.08.2023 г.)

____________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

 

На 11.08.2023 г. и 14.08.2023 г. класираните на четвърти етап ученици следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни на 16.08.2023 г.

Попълването на свободните места след четвърти етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 16.08.2023 г. до 08.09.2023 г. Обръщам внимание, че съгласно чл. 70, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование приемането на ученици, както и допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им според бала на учениците по низходящ ред. Необходимата информация се получава от приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.

Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинала на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и профил „Физическо възпитание и спорт“.

Документи може да се подадат в неограничен брой училища.

РУО – София-град ще публикува тук на 16.08.2023 г. списък на свободните места по паралелки и график на училищата за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране.

Пожелавам успех!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 10.08.2023 г.)

____________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

Напомням, че съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Паралелки с профил „Физическо възпитание и спорт“ има в 132. СУ „Ваня Войнова“ и 28. СУ „Алеко Константинов“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 10.08.2023 г.)

____________________________________________________________________________

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 10.08.2023 г.

(публ. на 10.08.2023 г.)

____________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

Съгласно чл. 68а, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в четвъртия етап на класиране могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус „незаписан“.

На 07 и 08 август 2023 г. се подава заявление като на първи и трети етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо от 08:00 ч. до 18:00 ч. или през личния профил на ученика от 00:01 ч. на 07.08.2023 г. до 23:59 ч. на 08.08.2023 г.

При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва, като мястото се обявява за свободно за пети етап на класиране.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 04.08.2023 г.)

____________________________________________________________________________

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА,ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

(публ. на 04.08.2023 г.)

____________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

На 01.08.2023 г. и 02.08.2023 г. класираните на трети етап ученици следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за четвърти етап на 04.08.2023 г.

Пожелавам успех!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 31.07.2023 г.)

____________________________________________________________________________

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 31.07.2023 г.

(публ. на 31.07.2023 г.)

____________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

Съгласно чл. 68, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в третия етап на класиране могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус „незаписан“.

На 26 и 27 юли 2023 г. се подава заявление като на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо от 08:00 ч. до 18:00 ч. или през личния профил на ученика от 00:01 ч. на 26.07.2023 г. до 23:59 ч. на 27.07.2023 г.

При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва, като мястото се обявява за свободно за четвърти етап на класиране.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

____________________________________________________________________________

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА,ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

(публ. на 25.07.2023 г.)

____________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

На 20.07.2023 г., 21.07.2023 г. и 24.07.2023 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч., класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 25.07.2023 г.

Още веднъж напомням, че при класиране учениците с равен бал се приемат, дори ако надхвърлят максималния брой ученици за паралелката. Съгласно чл. 59 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование обаче, балът се счита за равен, когато са абсолютно равни следните показатели:

– сбора от резултатите от националното външно оценяване;

– сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки;

– средноаритметичната оценка от оценките по учебни предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.

Ако по един от показателите има разлика, в дадената паралелка се класира ученикът с по-високия показател.

 

Пожелавам успех!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 19.07.2023 г.)

____________________________________________________________________________

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 19.07.2023 г.

(публ. на 19.07.2023 г.)

____________________________________________________________________________

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 12.07.2023 г.

(публ. на 12.07.2023 г.)

___________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РУО – София-град напомня:

 1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://infopriem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.
 2. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 13.07.2023 г., 14.07.2023 г. и 17.07.2023 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.
 3. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

За Ваше улеснение предварително може да попълните приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране.

 1. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
  • заявление до директора;
  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.
 1. Обръщаме внимание, че съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Паралелки с профил „Физическо възпитание и спорт“ има в 28. СУ „Алеко Константинов“ и 132. СУ „Ваня Войнова“.

Успех!

Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране.

(публ. на 11.07.2023 г.)

___________________________________________________________________________

Онлайн кандидатстване след VII клас

(публ. на 04.07.2023 г.)

___________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2023 г. – 07.07.2023 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Паралелки с профил „Физическо възпитание и спорт“ има в 28. СУ „Алеко Константинов“ и 132. СУ „Ваня Войнова“.

Въпроси, свързани с дейностите по прием на ученици в VIII клас, може да задавате на имейл [email protected]

Пожелаваме успех!

(публ. на 26.06.2023 г.)

___________________________________________________________________________

Списък на паралелките с държавен план-прием в VIII клас за учебната 2023/ 2024 година в област София-град с кодове и балообразуване

(публ. на 21.06.2023 г.)

___________________________________________________________________________

Списък на училищата – гнезда за прием на документи

(публ. на 21.06.2023 г.)

___________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,_

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Напомняме Ви, че началото на изпитите за проверка на способностите е 09.00 часа и учениците следва да са в съответното училище не по-късно от 08,30 ч.

Изпитите за проверка на способностите ще се проведат, както следва:

 • Изобразително изкуство – 20 юни 2023 г.;
 • Музика – 21 юни 2023 г.;
 • Музика и физическо възпитание и спорт – 22 юни 2023 г.
 • Физическо възпитание и спорт – 22 юни 2023 г.

Желаем успех на всички кандидати!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 16.06.2023 г.)

___________________________________________________________________________

Насочени ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7.

Насочени ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

(публ. на 14.06.2023 г.)

___________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на заповед № РД 09-806/10.04.2023 г.  на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2023/2024 г., Ви уведомявам, че препис-извлечение от Протоколите с насочените ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, ще са изнесени на 14.06.2023 г., след 12.00 ч., на четвъртия етаж, в сградата на РУО – София-град и сайта на РУО – София-град, в раздел „ Прием VIII клас“.

Учениците следва да се запишат до 17.00 ч. на 04.07.2023 г. в училището, в което са насочени, като представят оригинал свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.

 

                        Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

                        НАЧАЛНИК НА РУО

                        СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 13.06.2023 г.)

___________________________________________________________________________

Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите

 

Във връзка с реализиране на дейностите по прием на ученици, Ви уведомявам за следното:

Приложеното заявление  за полагане на изпит за проверка на способностите важи само за прием на ученици по държавен план-прием в VIII клас, както следва:

– изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство: 140. СУ „Иван Богоров“, 144. СУ „Народни будители“, 51. СУ „Елисавета Багряна“, НСУ „София“ и ПГИИ „Проф. Николай Райнов“;

– изпит за проверка на способностите по музика: 144. СУ „Народни будители“;

– изпит за проверка по физическо възпитание и спорт: 132. СУ „Ваня Войнова“ и 28. СУ „Алеко Константинов“;

– изпит за проверка на способностите по музика и физическо възпитание и спорт: 144. СУ „Народни будители“.

Заявления за полагане на изпит за проверка на способностите се подават в училището, в което се обучава ученикът, от 22 до 30 май 2023 г., включително.

 

Приложение:

 1. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

(публ. на 16.05.2023 г.)

Указания за кампания по прием на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 година съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2022/2023 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

(публ. на 03.05.2023 г.)

___________________________________________________________________________

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШВАЩИ СЕДМИ  И

ДЕСЕТИ КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

             Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-806/10.04.2023 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2023/2024 година, определената със заповед № РД 01-167/12.04.2023 г. на началника на РУО – София-град Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове – от 03.05.2023 г. (сряда) до 22.05.2023 г. (понеделник), в Регионално управление на образованието – София-град, ул. “Антим I“ № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

За насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства /в присъствието на лекар-педиатър/:

03.05.2023 г. (сряда )                    09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

05.05.2023 г. .( петък )                  09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

10.05.2023 г. (сряда )                     09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

12.05.2023 г. (петък)                      09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

15.05.2023 г. (понеделник)           09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

18.05.2023 г. (четвъртък )             09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

22.05.2023 г. ( понеделник)           14.00 – 17.00 ч.

  За насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО:

04.05.2023 г. (четвъртък)                09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

09.05.2023 г. (вторник )                 09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

11.05.2023 г. (четвъртък)                09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

16.05.2023 г. (вторник)                   09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

17.05.2023 г. (сряда )                      09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

19.05.20223г. (петък )                     09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

22.05.2023 г. (понеделник)            09.00 – 12.00 ч.

I. Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, представят следните документи /оригинал и две копия/:

заявление (по образец) с подредени желания;

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия /за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания/;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип /за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства/;

 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето /за учениците, настанени в приемно семейство/.

            При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици и по Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката.

II. Ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми, оценявани с качествен показател, по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, които ще получат удостоверение за завършен VII и X клас представят следните документи /оригинал и три копия/:

 • заявление (по образец) за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
 • оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 • всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяващи заболяването.
 • служебна бележка за оценяване с качествен показател през настоящата учебна година.

            При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност.

ВАЖНО!!! Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за основно образование и удостоверение за  първи гимназиален етап на средно образование с количествен показател.

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и X клас за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.

Резултатите от насочването на учениците ще бъдат обявени на сайта на РУО – София-град, в раздел „ Прием VIII клас“ и в сградата на РУО – София-град  – ул. „Антим I“ № 17, етаж IV, до 14.06.2023 г. за учениците, завършващи  VII и X клас.

         ВАЖНО!!!

В изпълнение на чл. 52, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, до 03.05.2023 г. в рубриката „Изпити и прием на ученици“, съответно: „Насочване на ученици след основно образование в училищата на територията на област София-град за учебната 2023/2024 г.“ и „Насочване на ученици след завършен X клас в училищата на територията на област София-град за учебната 2023/2024 г.“, на сайта на РУО – София-град,  ще бъдат публикувани утвърдения държавен план-прием за ученици в осми клас в неспециализираните училища на територията на област София-град за учебната 2023/2024 г.  и утвърдения допълнителен държавен план-прием за ученици в единадесети  клас в неспециализираните училища на територията на област София-град за учебната 2023/2024 г., Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици и Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 25.04.2023 г.)

___________________________________________________________________________

Проект на заповед за утвърждаване на Държавен план-прием в VІІІ клас

С оглед информиране на заинтересованите страни, предлагаме на Вашето внимание ПРОЕКТ на заповед за утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас в училища на територията на област София-град за учебната 2023/2024 г. по училища и паралелки, по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Окончателният вариант ще бъде публикуван след като бъде утвърден в срок до 30.04.2023 г., съгласно изискванията на чл. 52, ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани до 27.04.2023 г. на e-mail: [email protected]

Приложение:

 1. Проект на заповед с приложения (Приложение 1 и Приложение 2).

(публ. на 27.03.2023 г.)

___________________________________________________________________________

Изх. № РУО1-8016/24.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-767021.03.2023 г., Ви информирам за възможности за кариерно ориентиране на ученици към дуалното обучение след седми клас по професия „Електротехник“ в Професионална гимназия по електротехника и автоматика, гр. София – като част от партньорските училища в австрийския проект за дуално обучение в  България GODUAL. За  ориентирането на ученици и родители за избор след 7-ми клас се предвиждат следните инициативи в училището:

 • Планиран ден на отворените врати в гимназията – на 29 март 2023 г. в ПГЕА – гр. София, бул. Овча купел №1, от 9.00 – 15.00 ч.
 • Планирани дни на професията в гимназията – на 6 и 7 юни 2023 г. в ПГЕА – гр. София, бул. Овча купел №1, от 9.00 – 15.00 ч.

Професиите, по които обучават, ще бъдат представени от учители и ученици в кабинетите и класните стаи на гимназията. Ще бъдат демонстрирани техника и възможности за реализация на знания по професиите.

Повече информация е налична в приложението.

Обръщам се към Вас да разпространите информацията за събитията до седмокласниците във Вашето училище.

Приложение:

 1. Дуално обучение – твоят шанс за успех

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 24.03.2023 г.)

___________________________________________________________________________

ДО РОДИТЕЛИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ VII КЛАС

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомявам Ви, че Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, ще насочва ученици от 03.05.2023 г. до 22.05.2023 г.

Комисията НЕ насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за основно образование и съответно се оценяват с количествен показател.

Подробна информация за дейността на Комисията ще бъде публикувана на сайта на РУО – София-град.

За въпроси относно насочване на ученици с хронични заболявания може да се обръщате към инж. Велина Томова – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – София-град, тел. 0886065364, а за ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО – към Силвия Пеева, старши експерт по приобщаващо образование в РУО – София-град, тел. 0886014362.

 

                        Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

                        НАЧАЛНИК НА РУО

                        СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 07.03.2023 г.)

___________________________________________________________________________

Изх. № РУО1-43841/15.12.2022 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ,

ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщам внимание, че съгласно чл. 51а от Наредба № 11/01.09.2016 г.  на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите от Националното външно оценяване по български език и литература и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в Република България.

До 10 януари на годината на кандидатстване те подават заявление за явяване на изпит до РУО в областта, в която ще кандидатстват. Изпитът се полага при условията и по реда на Националното външно оценяване в определено от РУО училище на територията на областта.

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град или на електронния адрес на институцията.

За Ваше улеснение може да използвате настоящия образец на заявление.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1055/06.12.2022 г. на министъра на образованието и науката/

(публ. на 15.12.2022 г.)

___________________________________________________________________________

Доклад за потребностите от работна сила в област София-град

Изх. № РУО1-43764/14.12.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА С ПРИЕМ В VІІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на дейностите по подготовка на държавния план-прием в VІІІ клас, приложено Ви изпращам Информация за пазара на труда в област София-град, предоставена от Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – София.

Приложения:

 1. Информация за търсенето на работна сила в област София-град
 2. Доклад за резултатите от анкетно проучване за потребностите от работна сила в област София – град.
 3. Обявени свободни работни места за периода от м. януари до м. ноември 2022 г. в град София.
 4. Обявени свободни работни места за периода от м. януари до м. ноември 2022 г. в град София по сектори на икономиката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-1055/06.12.2022 г.

на министъра на образованието и науката)

(публ. на 14.12.2022 г.)

___________________________________________________________________________

ПОКАНА

до национално представителните организации на работодателите и членовете на техните териториални и браншови структури във връзка с предоставяне на заявки за обучение по специалности от професии за учебната 2023/2024 година

  

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,

 Съгласно изискването на чл. 50, ал. 1, т. З и чл.52, ал. 1, т. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с утвърждаването на държавния план-прием за учебната 2023/2024 година в област София-град, в срок до 19.12.2022 г. можете да отправяте до РУО – София-град заявки за прием по специалности от професии, разработени на базата на представителни анализи и прогнози на секторно и областно ниво относно потребностите на икономиката и пазара на труда, включително за дуална форма на обучение и за паралелки за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара специалности от професии.

Необходимо е да посочите точно наименованието на специалностите от професиите, за които предлагате обучение, прогнозен брой, форма на обучение (дневна, задочна, дуална) и по възможност към кое училище в областта е насочена заявката за обучение.

Списъкът на професионалните гимназии, профилираните гимназии, средните и обединените училища, които ще осъществяват план-прием в VIII клас в паралелки за профилирана и за професионална подготовка за учебната 2023/2024 година в столицата е качен на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием в VIII клас“.

Заявките може да изпращате на електронен адрес [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 05.12.2022 г.)

___________________________________________________________________________

Изх. № РУО1-42333/01.12.2022 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

В изпълнение на разработените от Министерство на образованието и науката Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища, Ви предоставям следната информация:

 1. Списък на училищата на територията на област София-град, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2023/2024 година.
 2. Брой на учениците, обучаващи се в VII клас през учебната 2022/2023 година.

Надявам се на успешно съвместно сътрудничество в интерес на качественото образование.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 02.12.2022 г.)

==================================================================

 

Прием в VIII клас – учебна 2022/ 2023 година

Списък на използваните съкращения в информацията за балообразуване на паралелките

___________________________________________________________________________

Свободни места за прием в осми клас за учебната 2022/ 2023 г.

(към 16:00 ч. на 13.09.2022 г.)

(публ. на 13.09.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ГРАФИК НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

(публ. на 03.08.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Свободни места за четвърти етап на класиране към 15:30 ч. на 03.08.2022 г.

(публ. на 03.08.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

На 01.08.2022 г. и 02.08.2022 г.  класираните на трети етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за четвърти етап на 03.08.2022 г.

Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 04.08.2022 г. до 10.09.2022 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.

Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинала на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и профил „Физическо възпитание и спорт“.

 

Пожелавам успех!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 29.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 29.07.2022 г.

(публ. на 29.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА,ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

(публ. на 25.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-28797/25.07.2022 г., Ви информирам за следното:

Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график на дейностите, желаещите да участват в трети етап на класиране подават заявление в периода 26 – 27 юли 2022 г. Учениците могат да подават заявления за участие в трето класиране в училищата-гнезда или онлайн. Задължително условие е статусът на ученика да не е „записан“.

(публ. на 25.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

От 21.07.2022 г. до 22.07.2022 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч., класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 25.07.2022 г.

Пожелавам успех!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 19.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 19.07.2022

(публ. на 19.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-27906/15.07.2022 г., Ви информирам за следното:

 

В Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, чл. 65, ал. 1. (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2021 г.) е регламентирано „Класирането се извършва централизирано на областно ниво в три етапа от комисията по чл. 54, ал. 4, т. 1.“

На основание на този член Единната информационна система за изпити и прием /ЕИСИП/ е разработена така, че класирането се извършва на областно ниво.

Това означава, че ученик може да кандидатства и да бъде класиран във всяко РУО по отделно и няма да има пречка той да се запише в едното РУО, но да чака второ класиране в друго РУО.

(публ. на 15.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

РУО – София-град напомня:

 1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://infopriem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

 

 1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 13.07.2022 г., 14.07.2022 г. и 15.07.2022 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

 

 1. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

За Ваше улеснение предварително може да попълните приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране.

 1. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
  • заявление до директора;
  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Успех!

Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране.

(публ. на 11.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 11.07.2022

(публ. на 11.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Още веднъж обръщаме внимание, че цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране. Това не е пречка за попълване и подаване на заявление.

Въпроси, свързани с дейностите по прием на ученици в VIII клас, може да задавате на имейл [email protected]

(публ. на 06.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

При необходимост от корекции на вече въведени заявления за участие в първи етап на класиране в училища на територията на област София-град следва да се обръщате към определените училища-гнезда, като това може да се направи само в периода за подаване на заявления – до 07.07.2022 г. вкл. в рамките на работния ден.

(публ. на 06.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ръководство за кандидатстване онлайн

(публ. на 04.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2022 г. – 07.07.2022 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Паралелки с профил „Физическо възпитание и спорт“ има в 28. СУ „Алеко Константинов“ и 132. СУ „Ваня Войнова“.

Пожелаваме успех!

(публ. на 27.06.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Списък на паралелките с държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/ 2023 година в Област София-град

(публ. на 27.06.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Списък на училищата – гнезда за прием на документи

(публ. на 27.06.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Изпити за проверка на способностите

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Напомняме Ви, че началото на изпитите за проверка на способностите е 09.00 часа и учениците следва да са в съответното училище не по-късно от 08,30 ч.

Изпитите за проверка на способностите ще се проведат, както следва:

 • Изобразително изкуство – 21 юни 2022 г.;
 • Музика – 22 юни 2022 г.;
 • Спорт – 23 юни 2022 г.

Желаем успех на всички кандидати!

(публ. на 16.06.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите

Във връзка с реализиране на дейностите по прием на ученици, Ви уведомявам за следното:

Приложеното заявление  за полагане на изпит за проверка на способностите важи само за прием на ученици по държавен план-прием в VIII клас, както следва:

– изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство: 140. СУ „Иван Богоров“, 144. СУ „Народни будители“, 3. СУ „Марин Дринов“, 51. СУ „Елисавета Багряна“, НСУ „София“ и ПГИИ „Проф. Николай Райнов“;

– изпит за проверка на способностите по музика: 144. СУ „Народни будители“;

– изпит за проверка по спорт: 132. СУ „Ваня Войнова“ и 28. СУ „Алеко Константинов“;

– изпит за проверка на способностите по спорт (хореография): 144. СУ „Народни будители“.

Срокът за подаване на заявление за полагане на изпит за проверка на способностите е 26-27 май 2022 г., включително. Заявлението се подава в училището, в което се обучава ученикът.

Приложение:

 1. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 17.05.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШВАЩИ СЕДМИ  И

ДЕСЕТИ КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2744/31.03.2022 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година, определената със заповед № РД 01-333/04.04.2022 г. на началника на РУО – София-град Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове – от 03.05.2022 г. (вторник) до 23.05.2022 г. (понеделник), в Регионално управление на образованието – София-град, ул. “Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406 , както следва:

За насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства /в присъствието на лекар-педиатър/:

03.05.2022 г. (вторник)                  09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

05.05.2022 г. .(четвъртък)              09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

10.05.2022 г. (вторник)                  09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

12.05.2022 г. (четвъртък)               09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

16.05.2022 г. (понеделник)            09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

18.05.2022 г. (сряда)                       09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

23.05.2022 г. ( понеделник)            09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

  За насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО:

04.05.2022 г. (сряда)                       09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

09.05.2022 г. (понеделник)             09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

11.05.2022 г. (сряда)                        09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

13.05.2022 г. (петък)                        09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

17.05.2022 г. (вторник)                   09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

19.05.2022 г. (четвъртък)                09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

20.05.2022 г. (петък)                       09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

1. Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, представят следните документи /оригинал и две копия/:

заявление (по образец) с подредени желания;

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия /за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания/;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип /за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства/;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето /за учениците, настанени в приемно семейство/.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици и по Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката.

2. Ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми, оценявани с качествен показател, по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, които ще получат удостоверение за завършен VII и X клас представят следните документи /оригинал и три копия/:

 • заявление (по образец) за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
 • оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 • всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяваj заболяването.

ВАЖНО!!! Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за основно образование и удостоверение за  първи гимназиален етап, на средно образование, и съответно се оценяват с количествен показател.

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и X клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние. Становището съдържа преценка на индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профили или в специалности от професии и насочването му в подходящ профил, съответно специалност от професия, съобразен с утвърдения държавен план-прием и с утвърдения допълнителен държавен план-прием за областта.

Напомням за необходимостта ЕПЛР в съответното училище да консултира, съдейства и да информира родителите на учениците по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО относно подаването на документи към комисията в определените срокове.

В изпълнение на заповед № РД 09-2744/31.03.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година, при подаване на документите учениците по точка I. и точка II. се явяват с документ за самоличност.

            Резултатите от насочването на учениците ще бъдат обявени в сградата на РУО – София-град  – ул. „Антим I“ № 17, етаж IV, в срок до 14.06.2022 г. за учениците, завършващи  VII клас и в срок до 17.07.2022 г. за учениците, завършващи X клас.

         ВАЖНО!!!

В изпълнение на чл. 52, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование до 03.05.2022 г. в рубриката „Изпити и прием на ученици“, на сайта на РУО – София-град ще бъдат публикувани: утвърдения държавен план-прием за ученици в осми клас в неспециализираните училища на територията на област София-град за учебната 2022/2023 г.  и утвърдения допълнителен държавен план-прием за ученици в единадесети  клас в неспециализираните училища на територията на област София-град за учебната 2022/2023 г., Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици, Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 18.04.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Указания за кампания по прием на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (нво) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

 

Проект на заповед за утвърждаване на Държавен план-прием в VІІІ клас

С оглед информиране на заинтересованите страни, предлагаме на Вашето внимание ПРОЕКТ на заповед за утвърждаване на държавен план-прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование в VІІІ клас в училища на територията на област София-град за учебната 2022/ 2023 г. по училища и паралелки.

Окончателният вариант ще бъде публикуван след като бъде утвърден в срок до 30.04.2022 г., съгласно изискванията на чл. 52, ал. 2 на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани до 22.04.2022 г. на e-mail: [email protected]

Приложение: проект на заповед с приложения (формат excel и формат pdf дневна форма на обучение и задочна форма на обучение).

(публ. на 22.03.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Изх. № РУО1-41364/14.12.2021 г.

Доклад за потребностите от работна сила

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА С ПРИЕМ В VІІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на дейностите по подготовка на държавния план-прием в VІІІ клас, приложено Ви изпращам Информация за пазара на труда в област София-град, предоставена от Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – София.

Приложения:

 1. Информация за търсенето на работна сила в област София-град.
 2. Доклад за резултатите от анкетно проучване за потребностите от работна сила в област София – град.
 3. Обявени свободни работни места за периода от м. януари до м. ноември 2021 г. в град София.
 4. Обявени свободни работни места за периода от м. януари до м. ноември 2021 г. в град София по сектори на икономиката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Изх. № РУО1- 40947/10.12.2021 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ,

ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщам внимание, че съгласно чл. 51а от Наредба № 11/01.09.2016 г.  на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите от Националното външно оценяване по български език и литература и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в Република България. До 10 януари на годината на кандидатстване те подават заявление за явяване на изпит до РУО в областта, в която ще кандидатстват. Изпитът се полага при условията и по реда на Националното външно оценяване в определено от РУО училище на територията на областта.

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град или на електронния адрес на институцията. За Ваше улеснение може да използвате настоящия образец.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-2644/30.11.2021 г.

на началника на РУО – София-град/

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Изх. № РУО1-38827/25.11.2021 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

В изпълнение на разработените от Министерство на образованието и науката Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища, Ви предоставям следната информация:

 1. Списък на училищата на територията на област София-град, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2022/2023 година.
 2. Брой на учениците, обучаващи се в VII клас през учебната 2021/2022 година.

Надявам се на успешно съвместно сътрудничество в интерес на качественото образование.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Изх. № РУО1 – 37815 / 17.11.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ В VIII КЛАС И
В Х
I КЛАС /ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-381/05.11.2021 г., вх. №РУО 1-36451/05.11.2021 г., приложено Ви изпращам:

Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища и на допълнителния държавен план-прием за учениците от обединените училища в ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища за учебната 2022/2023 година;

Списък на STEM професии и профили;

Прогнозни целеви стойности за областта.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД

___________________________________________________________________________

Прием в VIII клас – учебна 2021/ 2022 година

___________________________________________________________________________

СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИ С ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
/по информация от училищата към 03.09.2021 г./

(публ. на 07.09.2021 г.)

____________________________________________________________________________________

ГРАФИК НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

 

(публ. на 02.08.2021 г.)

____________________________________________________________________________________

Свободни места за четвърти етап на класиране към 08:00 ч. на 02.08.2021 г.

(публ. на 02.08.2021 г.)

_____________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

На 30.07.2021 г.  класираните на трети етап ученици следва да се запишат с оригиналните документи в съответните училища.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за четвърти етап на класиране на 02.08.2021 г.

Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 03.08.2021 г. до 10.09.2021 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършва подаването на документи и класирането.

Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и в профил „Физическо възпитание и спорт“.

Пожелавам успех!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 (публ. на 29.07.2021 г.)

____________________________________________________________________________________

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 29.07.2021

(публ. на 29.07.2021 г.)

_____________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

От 21.07.2021 г. до 22.07.2021 г. класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 23.07.2021 г.

Пожелавам успех!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 20.07.2021г.)

____________________________________________________________________________________

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 20.07.2021 г.

(публ. на 20.07.2021г.)

____________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Обръщаме внимание, че съгласно чл. 59 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, за равен бал се счита, когато са абсолютно равни следните показатели:

– сбора от резултатите от националното външно оценяване;

– сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки;

– средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в VII клас в Раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО  СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 13.07.2021г.)

____________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

РУО – София-град напомня:

 1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://priem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

 

 1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 14.07.2021 г., 15.07.2021 г. и 16.07.2021 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

 

 1. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

За Ваше улеснение и с оглед извънредната обстановка предварително може да попълните приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране.

 1. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Успех!

 

Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране.

(публ. на 12.07.2021г.)

____________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Въпроси, свързани с дейностите по прием на ученици в VIII клас, може да задавате на имейл [email protected]

(публ. на 06.07.2021г.)

____________________________________________________________________________________

Ръководство за кандидатстване онлайн

(публ. на 30.06.2021г.)

____________________________________________________________________________________

Списък на паралелките с държавен план-прием в VIII клас за учебната 2021/ 2022 година в област София-град с кодове и балообразуване

(публ. на 22.06.2021 г.)

____________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2021 г. – 07.07.2021 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщам внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Паралелки с профил „Физическо възпитание и спорт“ има в 28. СУ „Алеко Константинов“ и 132. СУ „Ваня Войнова“.

Пожелаваме успех!

(публ. на 22.06.2021 г.)

____________________________________________________________________________________

Списък на училищата – гнезда за прием на документи

(публ. на 22.06.2021 г.)

____________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Напомняме Ви, че началото на изпитите за проверка на способностите е 9 ч. и учениците следва да са в съответното училище не по-късно от 8,30 ч.

Изпитите за проверка на способностите ще се проведат, както следва:

 • Изобразително изкуство – 21 юни 2021 г.;
 • Музика – 22 юни 2021 г.;
 • Спорт – 24 юни 2021 г.

Желаем успех на всички кандидати!

____________________________________________________________________________________

Дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021/ 2022 година започват

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020/2021 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование) започват.

За Ваше улеснение обръщаме внимание на някои основни моменти от кампанията:

 1. Националните външни оценявания (НВО) по български език и литература (БЕЛ), математика и чужд език /по желание на ученика/ се провеждат в училището, в което ученикът се обучава в VII клас, съответно на 16.06.2021 г., 18.06.2021 г. и на 17.06.2021 г. За явяването на изпитите по БЕЛ и по математика не се подават заявления. Начало на изпитите – 09.00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 08.30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал.

Изпитите ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки и осигурено минимално разстояние от 1,5 метра между присъстващите.

 1. Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

С резултатите от тези изпити не може да се кандидатства в спортни училища и в училища по изкуствата и културата.

Изпитите ще се проведат, както следва:

 • Изобразително изкуство – 21 юни 2021г.
 • Музика – 22 юни 2021 г.
 • Спорт – 24 юни 2021 г.
 1. Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 28 юни 2021 г.

В служебните бележки, които ще получите, ще бъдат вписани резултатите от всички изпити, в т.ч. резултатите от областните кръгове на олимпиадите по физика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика, както и от Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“, които са включени при балообразуването за някои от паралелките. Отделни служебни бележки с резултати от конкретен изпит няма да бъдат издавани.

Оценките от свидетелството за основно образование се прехвърлят по служебен път. В РУО се проследява този процес и не се извършва класиране преди всички необходими оценки от свидетелството за основно образование да са налице в електронната платформа.

 1.  Подаването на заявление за участие в първи и в трети етап на класиране ще бъде само по електронен път, за което допълнително ще получите информация.

(публ. на 20.05.2021 г.)

_____________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка със стартиране на кампанията по прием на ученици след завършено основно образование, Ви уведомявам за следното:

Националното външно оценяване в VII клас се провежда по реда на Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Приемът на ученици след завършено основно образование се осъществява по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

Актуална информация относно реализиране на тези дейности в столичните училища може да намерите на сайта на РУО – София-град.

За Ваше улеснение предлагаме на вниманието Ви график на дейностите, изготвен въз основа на заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

При настъпили промени ще бъдете своевременно уведомени.

Пожелавам на всички ученици успешно представяне на изпитите и класиране в желаната от тях паралелка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ–ГРАД

(публ. на 29.04.2021 г.)

_____________________________________________________________________________________

Списък на паралелките с държавен план прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година в област София-град с начина на балообразуване

(публ. на 29.04.2021 г.)

_____________________________________________________________________________________

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства 

(публ. 16.04.2021 г.)

_____________________________________________________________________________________

Проект на заповед за утвърждаване на Държавен план-прием в VІІІ клас

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование в VІІІ клас в училища на територията на област София-град за учебната 2021/ 2022 г. по училища и паралелки.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] до 24.04.2021 г.

Приложение: съгласно проекта на заповед (Приложение 1, Приложение 2).

_____________________________________________________________________________________

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Изх. № РУО1-8490/15.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата от 03.05.2021 г. до 21.05.2021 г. дейност на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, и спазване на посочения срок за подаване на документи за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, е необходимо своевременно да информирате родителите на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО за сроковете и дейността на Комисията.

С оглед гореизложеното, следва да попълните на следния линк: https://forms.gle/vTtfqwjKQUgthzxC8 – Справка за ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, обучаващи се през учебната 2020/2021 г. в повереното Ви училище в VII клас – по индивидуални учебни програми с поставена оценка с качествен показател.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

_____________________________________________________________________________________

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания за учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО1-6201/22.02.2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с дейността на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания за учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам, че подаването на заявление за учебната 2021/2022 г., е в периода от 03.05.2021 г. до 21.05.2021 г., включително.

На сайта на РУО – София-град, секция „Изпити и прием на ученици“, „Прием в VIII клас“, преди посочения период, ще бъде публикувано заявление в текстов формат (word), информация за начина на подаване и необходимите придружаващи документи.

С оглед подкрепа на Вашия избор съгласно Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици след завършено основно образование, публикуван на сайта на Министерство на образованието и науката, своевременно ще Ви запознаем с възможностите за насочване на Вашите деца – ученици след завършено основно образование, за учебната 2021/2022 г. в училища на територията на област София-град.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

_____________________________________________________________________________________

Доклад за потребностите от работна сила

Изх. РУО1-35061/10.12.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА С ПРИЕМ В VІІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на дейностите по подготовка на държавния план-прием в VІІІ клас, приложено Ви изпращам Информация за пазара на труда в област София-град, предоставена от Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – София.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

_____________________________________________________________________________________

Списък на училищата на територията на област София-град, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2021/ 2022 година

Изх. № РУО1-34874/08.12.2020 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на разработените от Министерството на образованието и науката (МОН) Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, в средните и в обединените училища, Ви уведомявам, че на територията на област София-град държавен план-прием за следващата учебна година ще осъществяват следните училища:

Списък на училищата на територията на област София-град, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2021/2022 година.

Надявам се на успешно съвместно сътрудничество в интерес на качественото образование.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

_____________________________________________________________________________________

Явяване на НВО на ученици от училища на чужди държави

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ,

ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщам внимание, че съгласно чл. 51а от Наредба № 11/01.09.2016 г.  на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите от Националното външно оценяване по български език и литература и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в Република България. До 10 януари на годината на кандидатстване те подават заявление за явяване на изпит до РУО в областта, в която ще кандидатстват. Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване в определено от РУО училище на територията на областта.

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град или на електронния адрес на институцията. За Ваше улеснение може да използвате настоящия образец.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

_____________________________________________________________________________________

Прием в VIII клас – учебна 2020/ 2021 година

_____________________________________________________________________________________

   СВОБОДНИ МЕСТА В VIII КЛАС ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 г. към 18.00 ч. на 17.09.2020 г.

_____________________________________________________________________________________

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 18:00 ч. НА 08.09.2020 Г. В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 10/ 01.09.2016 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

_____________________________________________________________________________________

ГРАФИК ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ, ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

_____________________________________________________________________________________

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ, ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

_____________________________________________________________________________________

Попълване на свободните места след трети етап на класиране

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

На 30.07.2020 г.  класираните на трети етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за четвърти етап на 03.08.2020 г.

Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 04.08.2020 г. до 10.09.2020 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.

Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и профил „Физическо възпитание и спорт“.

Пожелавам успех!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

_____________________________________________________________________________________

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 29.07.2020

_____________________________________________________________________________________

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ, ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

_____________________________________________________________________________________

Трети етап на класиране

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици, както и тези, които не са кандидатствали до момента,  съществува възможност за участие в трети етап на класиране.

Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 24.07.2020 г. до 27.07.2020 г. вкл. За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ. В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап, които ще бъдат обявени на сайта на РУО – София-град на 23.07.2020 г. до края на деня. Заявлението може да се подаде електронно (по всяко време в посочения период) или в училище-гнездо (в петък и понеделник от 08,00 до 18,00 ч.).

Ученик, записан на първи или втори етап на класиране, може да си изтегли документите и да подаде заявление за участие в трети етап. Това може да стане единствено в училище-гнездо, където да се покаже оригиналът на свидетелството за завършено основно образование, което гарантира, че ученикът е изтеглил своите документи. Ученикът губи мястото си в класирането до момента. Освободените места в тези случаи се обявяват за свободни за четвърти етап на класиране.

След обявяване на резултатите от третия етап на класиране на 29.07.2020 г. следва записване на класираните ученици на 30.07.2020 г.

Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 03.08.2020 г.

Попълването на незаетите места в паралелките след трети етап на класиране се осъществява в съответните приемащи училища в срок до 10.09.2020 г. вкл. по определен от директорите ред. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.

_____________________________________________________________________________________

Равен бал

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщаме внимание, че съгласно чл. 59 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, за равен бал се счита, когато са абсолютно равни следните показатели:

– сбора от резултатите от националното външно оценяване;

– сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки;

– средноаритметичната оценка от оценките по учебни предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.

_____________________________________________________________________________________

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 20.07.2020 г.

____________________________________________________________________________________

Второ класиране

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

От 21.07.2020 г. до 22.07.2020 г. класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 23.07.2020 г.

В случай на поставяне под карантина следва да се обърнете към училището, в което е класиран ученикът за допълнителни указания.

Пожелавам успех!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

_____________________________________________________________________________________

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 13.07.2020 г.

______________________________________________________________________________________

Първи етап на класиране

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РУО – София-град напомня:
1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://priem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

2. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 14.07.2020 г., 15.07.2020 г. и 16.07.2020 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

3. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.
За Ваше улеснение и с оглед извънредната обстановка предварително може да попълните приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране.

4. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.
Успех!

Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране.

______________________________________________________________________________________

Корекции на подадени заявления

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщаме внимание, че ако е необходимо коригиране на вече подадено заявление за участие в първи етап на класиране, това се извършва само от Комисията за информационно осигуряване и класиране /КИОК/, работеща в сградата на РУО – София-град, ул. „Антим I“ № 17, етаж 5, стая 503, не по-късно от 17.00 ч. на 07.07.2020 г.

______________________________________________________________________________________

Оценки от свидетелството за основно образование

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщаме внимание, че оценките от свидетелството за основно образование се качват в електронната платформа https://priem.mon.bg поетапно, а не са липсващи или изпуснати. Заявления могат да се подават и тези оценки не са необходими на този етап. Всички оценки ще бъдат налични преди да започне балообразуване.

Отново напомняме, че ако в момента на подаване на заявлението не може да се прикачи медицинско свидетелство /за професионалните паралелки/, е необходимо то да се представи при записване в съответното училище.

______________________________________________________________________________________

Детайлна статистика – НВО 7 клас

Български език

Математика

Български език и математика

_____________________________________________________________________________________

Ръководство за кандидатстване онлайн – първи и втори етап на класиране

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че в профила на учениците в електронната платформа https://priem.mon.bg е качено кратко ръководство за кандидатстване онлайн.

Напомняме, че срокът за подаване на заявления за участие в първи етап на класиране е 03.07.2020 г. – 07.07.2020 г. Електронната платформа ще е отворена и в събота и неделя.

Резултатите от първи етап на класиране следва да бъдат обявени до 13.07.2020 г.

Ако ученик не е класиран на първи етап, той автоматично участва във втори етап без да е необходимо да подава каквито и да е документи.

След излизане на резултатите от първи етап на класиране, ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише.

Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране /в училището, в което е класиран/ или да не се запише.

Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, то той може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране.

Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап.

Дали ученик ще се класира на по-предно свое желание зависи от това колко свободни места са останали на първи етап, т.е. колко ученици не са се записали, в кои паралелки и с какъв бал са били.

_____________________________________________________________________________________

Статистика на успеваемостта по полове и изпити

______________________________________________________________________________________

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ

_____________________________________________________________________________________

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ И ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ