Кандидатстване по модул „Изготвяне на учебно помагало по български език като чужд за начален етап на ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти”

Изх. № РУО1-19797/27.05.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо №9105-202/25.05.2022 г. (прил. 1, прил. 2), с вх. №PYOl-19261/25.05.2022 г. Министерството на образованието и науката обявява условията за кандидатстване на училищни екипи да разработят учебно помагало по български език като чужд за начален етап на ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти от Национална програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“, публикувана на страницата на министерството, рубрика „Програми и проекти” – https://www.mon.bg/bg/101120

Срокът за сформиране на екип и подаване на формуляр за кандидатстване (приложени към настоящото писмо) в деловодството на МОН е до 22.06.2022 г.

Моля да запознаете учителите от Вашето училище и при възможност да сформирате екип за изработване на това необходимо учебно помагало.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД