Mеждународна научна конференция в рамките на Климентовите дни на тема „Формиране на компетентности в съвременната образователна реалност“.

 

Изх. № РУО 1-35593/26.10.21г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-35473/25.10.2021 г. Ви уведомявам, че  СУ „Св. Кл. Охридски“ организира международна научна конференция в рамките на Климентовите дни на тема „Формиране на компетентности в съвременната образователна реалност“.

Конференцията ще се проведе на 26 и 27 ноември 2021 г. онлайн чрез платформата на MS TEAMS.

Крайният срок за изпращане на заявките е 1 ноември 2021 г. Заявилите участие ще бъдат уведомени от организационния комитет до 20 ноември 2021 г.

За контакти: [email protected]

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД