XXI Национален пленер „Традиция, екология, творчество“

Изх. №РУО1-11809/22.03.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-11351/17.03.2022 г. Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката, РУО – Пловдив, Община Пловдив и СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив организират XXI Национален пленер „Традиция, екология, творчество“ за ученици на възраст от 10 до 19 години. Пленерът ще се проведе от 2 до 5 май 2022 г. в гр. Пловдив и е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 г.

Срокът за изпращане на картини е до 10.04.2022 г. на адрес: гр. Пловдив, ул. “Явор” № 31, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Заявки за участие се приемат до 18.00 ч. на 22.04.2022 г. на следния линк: https://forms.gle/jorMK4ktpP9Qhgg1A или на адрес: [email protected]

Телефон за информация: 032/644119.

Моля да запознаете с горепосочената информация учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Статут.
  2. Програма.
  3. Заявка за участие 2022 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ,

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №PД02-851/17.03.2022 г.,

на началника на РУО – София-град)