XXIII Национален пленер за рисунка и фотография „Традиция, екология, творчество“

Изх. № РУО1-9376/20.03.2024 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Пловдив с вх. №РУО1-6992/29.02.2024 г. Ви уведомявам, че СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив организира XXIII Национален пленер за рисунка и фотография „Традиция, екология, творчество“ за ученици на възраст от 10 до 19 години. Пленерът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 г. и ще се проведе от 27 до 30 април 2024 г. в гр. Пловдив.

Срокът за изпращане на творби е до 31.03.2024 г.

Заявки за участие се приемат до 18.00 ч. на 14.04.2024 г. (неделя).

Обръщам внимание, че съгласно нормативните изисквания, определени от Закона на закрила на детето, Глава ІІ и Глава ІІІ на Общия регламент относно защитата на данните, включването в извънкласни и извънучилищни дейности на деца и ученици се осъществява след информирано и недвусмислено съгласие от ученика, в случай че има навършени 16 години, или съответно от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика, чрез подаване в училището, в което се обучава на декларация за информираност и съгласие за публикуване на материали, включително снимки на детето/ученика.

Моля да популяризирате информацията за инициативата в повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Статут.
  2. Програма.
  3. Заявка за участие 2024 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД