Европейската седмица на професионалните умения, 2020 г. (09-13.11.2020 г.)

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-29173/20.10.2020 г. и писмо с изх. № РУО1-28940/16.10.2020 г., Ви уведомявам, че  „Европейската седмица на професионалните умения“ стартира за пета поредна година под мотото „Открий своя талант. Своя път. Своя избор.“…

Предложения за оценители на учебници по религия

Със Заповед № РД 09-679/ 26.03.2020 г. на министъра на образованието и науката са открити процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници от VI клас до XII клас по учебния предмет религия (християнство-православие); проекти на учебници VI клас до XII клас по учебния предмет религия (ислям) и на проекти на учебници от IV клас до XII по учебния предмет религия (неконфесионално обучение)…

Програма YES

Във връзка с писмо на МОН  с вх. № РУО1-29292/21.10.2020 г.  Ви уведомявам, че  е удължен срокът за кандидатстване за програма YES до 2 ноември 2020 г. Програмата предлага възможност за ученици в IX и X клас да живеят в американско семейство и да учат в американско училище в рамките на една академична година (2021-2022) напълно безплатно…

Указания за организиране на Националното състезание по природни науки – представяне и защита на проекти

В изпълнение на заповед № РД 09–2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за провеждане на ученически олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, в периода от 20 до 22.11.2020 г. в град Копривщица ще се проведе XIX Националното състезание по природни науки и екология…