Х Национален ученически конкурс „Българските архитектурни паметници в макети”

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2334/15.01.2021 г., Ви уведомявам, че на 15 февруари изтича крайният срок за участие в Х Национален ученически конкурс „Българските архитектурни паметници в макети”…

Указания за изпълнение на Дейност 1 и Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с писма на МОН с вх. № РУО 1-2155/14.01.2021 г. и вх. № РУО1-2127/14.01.2021 г. относно изпълнение на Дейност 1 и Дейност 2 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ Ви уведомявам следното…

Наредба № 9/19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с № 9105-14/12.01.2021 г., вх. № РУО 1-1888/13.01.2021 г., относно допълнителна информация за иновативните училища, чиито четиригодишен срок на иновативен проект приключва през учебната 2020/2021 година…

Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването, даваща възможност да се провеждат присъствено изпити, практики, олимпиади и състезания при спазване на противоепидемичните мерки

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването, която дава възможност да се провеждат присъствено изпити, практики, олимпиади и състезания при спазване на противоепидемичните мерки…

WWF Bulgaria – програма Panda Labs за изграждане на професионални и социални умения у младежи на възраст от 15 до 25 г.

Във връзка с програма на WWF Bulgaria и писмо с изх. № РУО 1-1695/11.01.2021 г. Ви уведомявам, че с писмо с вх. № РУО1-2033/13.01.2021 г. WWF Bulgaria информира, че през месец януари 2021 г. започва първата кампания за набиране на участници по инициираната от нея програма Panda Labs…

Безплатна онлайн платформа за учители

Уведомявам Ви, че Фондация „Световен образователен форум – България” с подкрепата на Министерство на образованието и науката разработи безплатна онлайн Платформа за взаимопомощ на учители, достъпна за всички училища и педагогически специалисти в страната…