Заявка за участие за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І до ІV клас

В изпълнение на писмо с № 9105-298/09.09.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката, с вх. № РУО1-28721/ 10.09.2021 г., и във връзка с разпределянето на средствата за подпомагане храненето на децата в задължително предучилищно образование и на учениците от I до IV клас…

Национален спортен календар на МОН за учебната 2021/2022 г.

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-1986/08.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Национален спортен календар на МОН за учебната 2021/2022 година…

Преустановяване на обучения по Дейност 1 на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-29859/17.09.2021 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на дадените указания за преустановяване на обученията по дейност 1, поради преизпълнение на заложените индикатори и заложения финансов ресурс за дейността…

Регистър за месец октомври 2021 г. на обучения по Дейност 1 от проект „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-29771/16.09.2021 г. и публикувано на сайта на РУО – София-град писмо с изх. № РУО 1-29808/17.09.2021 г. относно преустановяване на всички обучения по Дейност 1 по проект BG05M2OP001-2.010-0001…

Кандидатстване по Модул II „Сигурност в училище“

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката с № 9105-307/15.09.2021 г., вх. № РУО1-29544/ 15.09.2021 г., Ви информирам, че във връзка с одобрената с РМС № 188 от 05.03.2021 г. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ 2021 г. – втори Модул „Сигурност в училище“ можете да кандидатствате по Модул II „Сигурност в училище“…