Провеждане на обучения по НП „Квалификация“ 2021 за психолози и педагогически съветници

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-14017/05.05.2021 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на Национална програма „Квалификация“, 2021 г., в периода от 13.05.2021 г. до 14.05.2021 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) ще проведе обучения за училищни психолози и педагогически съветници на тема „Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“.

Отсъствия на децата в задължително предучилищно образование за периода 05.05.2021 г. – 31.05.2021 г.

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-13934/05.05.2021 г., приложено Ви изпращам заповед № РД 09-1033/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката относно отсъствията на децата в задължително предучилищно образование за периода 05.05.2021 г.-31.05.2021 г.

Национална програма „Успяваме заедно”

Във връзка с Решение № 188/05.03.2021 г на Министерски съвет Ви уведомявам, че са одобрени Националните програми за развитие на средното образование 2021 г., сред които е и Национална програма „Успяваме заедно”. Целта на програмата е осигуряване на цялостно развитие на детската личност, прилагане на иновативни и авторски програмни системи и споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със семейната общност, както и с други институции.

Софийски дни на четенето

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град и във връзка с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността РУО – София-град инициира Софийски дни на четенето в периода от 11 до 21 май 2021 г.

За провеждане на инициативата детските градини и училищата могат да организират дейности, като:

Заповед № РД-09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организацията на обучението на учениците от 5 до 12 клас

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД-09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организацията на обучението на учениците от 5 до 12 клас при въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г…

Актуализиране на информацията за държавния план-прием на училищните сайтове

Във връзка с реализиране на дейностите  по приемна ученици в VІІІ клас за учебната 2021/2022 г., моля в срок до 12.05.2021 г. да актуализирате информацията за държавния план-прием на училищните сайтове…