Състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства за ученици от VII до XII клас „Аз мога — тук и сега“

Във връзка с писмо на началника на РУО-Смолян с вх. № РУО 1-11781/14.04.2021 г., Ви уведомявам, че в град Девин ще се проведе Десетото издание на състезанието „Аз мога — тук и сега“ по ИТ, информатика и визуални изкуства за ученици от VII до XII клас съвместно с Американски университет в България, ТУ-София, ПУ „П. Хилендарски“ – Пловдив и РУО- Смолян…

IV Национален фестивал „Детска мелодия на годината“

Във връзка с писмо на МОН № 9105-28/12.04.2021 г., с вх. № РУО1-11171/12.04.2021 г., Ви уведомявам, че Сдружение „За българска музика и изкуство“ обявява IV Национален фестивал „Детска мелодия на годината“…

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Провеждане на Националното състезание „Природата наш дом“

Във връзка с писмо на Националния дворец на децата с вх. № РУО 1-11773/14.04.2021 г., Ви уведомявам, че Националното състезание „Природата наш дом“ за учениците от V доVII клас ще се проведе в  неприсъствена форма…

Допълнителна информация за реализиране на дейностите по НП “ Иновации в действие“-2020г., касаеща корекция на дати за мобилности и форуми

Уведомявам Ви, че във връзка с писмо на МОН с № 9105-13/14.04.2021 г., вх. № РУО 1-11788/15.04.2021 г. е необходимо при реализиране на дейностите по НП“ Иновации в действие“ – 2020 да ги синхронизирате със заповедите, касаещи противоепидемичните мерки…