Заповед № РД09-2191/03.02.2022 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес за периода от 07 – 13.02.2022 г.

Изх. № РУО1-6221/04.02.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД09-2191/03.02.2022 г. (Приложение 1 – График ротация област София-град) на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес за периода от 07 – 13.02.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-01-40/03.02.2022 г. на директора на Столична регионална здравна инспекция за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-21/21.01.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-32/27.01.2022 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД