СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИ С ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
/по информация от училищата към 03.09.2021 г./

(публ. на 07.09.2021 г.)

____________________________________________________________________________________

ГРАФИК НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

 

(публ. на 02.08.2021 г.)

____________________________________________________________________________________

Свободни места за четвърти етап на класиране към 08:00 ч. на 02.08.2021 г.

(публ. на 02.08.2021 г.)

_____________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

На 30.07.2021 г.  класираните на трети етап ученици следва да се запишат с оригиналните документи в съответните училища.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за четвърти етап на класиране на 02.08.2021 г.

Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 03.08.2021 г. до 10.09.2021 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършва подаването на документи и класирането.

Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и в профил „Физическо възпитание и спорт“.

Пожелавам успех!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 (публ. на 29.07.2021 г.)

____________________________________________________________________________________

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 29.07.2021

(публ. на 29.07.2021 г.)

_____________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

От 21.07.2021 г. до 22.07.2021 г. класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 23.07.2021 г.

Пожелавам успех!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 20.07.2021г.)

____________________________________________________________________________________

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 20.07.2021 г.

(публ. на 20.07.2021г.)

____________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Обръщаме внимание, че съгласно чл. 59 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, за равен бал се счита, когато са абсолютно равни следните показатели:

– сбора от резултатите от националното външно оценяване;

– сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки;

– средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в VII клас в Раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО  СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 13.07.2021г.)

____________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

РУО – София-град напомня:

 1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://priem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

 

 1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 14.07.2021 г., 15.07.2021 г. и 16.07.2021 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

 

 1. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

За Ваше улеснение и с оглед извънредната обстановка предварително може да попълните приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране.

 1. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Успех!

 

Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране.

(публ. на 12.07.2021г.)

____________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Въпроси, свързани с дейностите по прием на ученици в VIII клас, може да задавате на имейл [email protected]

(публ. на 06.07.2021г.)

____________________________________________________________________________________

Ръководство за кандидатстване онлайн

(публ. на 30.06.2021г.)

____________________________________________________________________________________

Списък на паралелките с държавен план-прием в VIII клас за учебната 2021/ 2022 година в област София-град с кодове и балообразуване

(публ. на 22.06.2021 г.)

____________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2021 г. – 07.07.2021 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщам внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Паралелки с профил „Физическо възпитание и спорт“ има в 28. СУ „Алеко Константинов“ и 132. СУ „Ваня Войнова“.

Пожелаваме успех!

(публ. на 22.06.2021 г.)

____________________________________________________________________________________

Списък на училищата – гнезда за прием на документи

(публ. на 22.06.2021 г.)

____________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Напомняме Ви, че началото на изпитите за проверка на способностите е 9 ч. и учениците следва да са в съответното училище не по-късно от 8,30 ч.

Изпитите за проверка на способностите ще се проведат, както следва:

 • Изобразително изкуство – 21 юни 2021 г.;
 • Музика – 22 юни 2021 г.;
 • Спорт – 24 юни 2021 г.

Желаем успех на всички кандидати!

____________________________________________________________________________________

Дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021/ 2022 година започват

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020/2021 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование) започват.

За Ваше улеснение обръщаме внимание на някои основни моменти от кампанията:

 1. Националните външни оценявания (НВО) по български език и литература (БЕЛ), математика и чужд език /по желание на ученика/ се провеждат в училището, в което ученикът се обучава в VII клас, съответно на 16.06.2021 г., 18.06.2021 г. и на 17.06.2021 г. За явяването на изпитите по БЕЛ и по математика не се подават заявления. Начало на изпитите – 09.00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 08.30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал.

Изпитите ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки и осигурено минимално разстояние от 1,5 метра между присъстващите.

 1. Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

С резултатите от тези изпити не може да се кандидатства в спортни училища и в училища по изкуствата и културата.

Изпитите ще се проведат, както следва:

 • Изобразително изкуство – 21 юни 2021г.
 • Музика – 22 юни 2021 г.
 • Спорт – 24 юни 2021 г.
 1. Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 28 юни 2021 г.

В служебните бележки, които ще получите, ще бъдат вписани резултатите от всички изпити, в т.ч. резултатите от областните кръгове на олимпиадите по физика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика, както и от Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“, които са включени при балообразуването за някои от паралелките. Отделни служебни бележки с резултати от конкретен изпит няма да бъдат издавани.

Оценките от свидетелството за основно образование се прехвърлят по служебен път. В РУО се проследява този процес и не се извършва класиране преди всички необходими оценки от свидетелството за основно образование да са налице в електронната платформа.

 1.  Подаването на заявление за участие в първи и в трети етап на класиране ще бъде само по електронен път, за което допълнително ще получите информация.

(публ. на 20.05.2021 г.)

_____________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка със стартиране на кампанията по прием на ученици след завършено основно образование, Ви уведомявам за следното:

Националното външно оценяване в VII клас се провежда по реда на Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Приемът на ученици след завършено основно образование се осъществява по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

Актуална информация относно реализиране на тези дейности в столичните училища може да намерите на сайта на РУО – София-град.

За Ваше улеснение предлагаме на вниманието Ви график на дейностите, изготвен въз основа на заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

При настъпили промени ще бъдете своевременно уведомени.

Пожелавам на всички ученици успешно представяне на изпитите и класиране в желаната от тях паралелка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ–ГРАД

(публ. на 29.04.2021 г.)

_____________________________________________________________________________________

Списък на паралелките с държавен план прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година в област София-град с начина на балообразуване

(публ. на 29.04.2021 г.)

_____________________________________________________________________________________

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства 

(публ. 16.04.2021 г.)

_____________________________________________________________________________________

Проект на заповед за утвърждаване на Държавен план-прием в VІІІ клас

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование в VІІІ клас в училища на територията на област София-град за учебната 2021/ 2022 г. по училища и паралелки.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] до 24.04.2021 г.

Приложение: съгласно проекта на заповед (Приложение 1, Приложение 2).

_____________________________________________________________________________________

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Изх. № РУО1-8490/15.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата от 03.05.2021 г. до 21.05.2021 г. дейност на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, и спазване на посочения срок за подаване на документи за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, е необходимо своевременно да информирате родителите на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО за сроковете и дейността на Комисията.

С оглед гореизложеното, следва да попълните на следния линк: https://forms.gle/vTtfqwjKQUgthzxC8 – Справка за ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, обучаващи се през учебната 2020/2021 г. в повереното Ви училище в VII клас – по индивидуални учебни програми с поставена оценка с качествен показател.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

_____________________________________________________________________________________

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания за учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО1-6201/22.02.2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с дейността на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания за учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам, че подаването на заявление за учебната 2021/2022 г., е в периода от 03.05.2021 г. до 21.05.2021 г., включително.

На сайта на РУО – София-град, секция „Изпити и прием на ученици“, „Прием в VIII клас“, преди посочения период, ще бъде публикувано заявление в текстов формат (word), информация за начина на подаване и необходимите придружаващи документи.

С оглед подкрепа на Вашия избор съгласно Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици след завършено основно образование, публикуван на сайта на Министерство на образованието и науката, своевременно ще Ви запознаем с възможностите за насочване на Вашите деца – ученици след завършено основно образование, за учебната 2021/2022 г. в училища на територията на област София-град.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

_____________________________________________________________________________________

Доклад за потребностите от работна сила

Изх. РУО1-35061/10.12.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА С ПРИЕМ В VІІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на дейностите по подготовка на държавния план-прием в VІІІ клас, приложено Ви изпращам Информация за пазара на труда в област София-град, предоставена от Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – София.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

_____________________________________________________________________________________

Списък на училищата на територията на област София-град, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2021/ 2022 година

Изх. № РУО1-34874/08.12.2020 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на разработените от Министерството на образованието и науката (МОН) Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, в средните и в обединените училища, Ви уведомявам, че на територията на област София-град държавен план-прием за следващата учебна година ще осъществяват следните училища:

Списък на училищата на територията на област София-град, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2021/2022 година.

Надявам се на успешно съвместно сътрудничество в интерес на качественото образование.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

_____________________________________________________________________________________

Явяване на НВО на ученици от училища на чужди държави

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ,

ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщам внимание, че съгласно чл. 51а от Наредба № 11/01.09.2016 г.  на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите от Националното външно оценяване по български език и литература и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в Република България. До 10 януари на годината на кандидатстване те подават заявление за явяване на изпит до РУО в областта, в която ще кандидатстват. Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване в определено от РУО училище на територията на областта.

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град или на електронния адрес на институцията. За Ваше улеснение може да използвате настоящия образец.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

_____________________________________________________________________________________

Прием в VIII клас – учебна 2020/ 2021 година

_____________________________________________________________________________________

   СВОБОДНИ МЕСТА В VIII КЛАС ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 г. към 18.00 ч. на 17.09.2020 г.

_____________________________________________________________________________________

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 18:00 ч. НА 08.09.2020 Г. В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 10/ 01.09.2016 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

_____________________________________________________________________________________

ГРАФИК ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ, ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

_____________________________________________________________________________________

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ, ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

_____________________________________________________________________________________

Попълване на свободните места след трети етап на класиране

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

На 30.07.2020 г.  класираните на трети етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за четвърти етап на 03.08.2020 г.

Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 04.08.2020 г. до 10.09.2020 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.

Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и профил „Физическо възпитание и спорт“.

Пожелавам успех!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

_____________________________________________________________________________________

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 29.07.2020

_____________________________________________________________________________________

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ, ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

_____________________________________________________________________________________

Трети етап на класиране

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици, както и тези, които не са кандидатствали до момента,  съществува възможност за участие в трети етап на класиране.

Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 24.07.2020 г. до 27.07.2020 г. вкл. За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ. В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап, които ще бъдат обявени на сайта на РУО – София-град на 23.07.2020 г. до края на деня. Заявлението може да се подаде електронно (по всяко време в посочения период) или в училище-гнездо (в петък и понеделник от 08,00 до 18,00 ч.).

Ученик, записан на първи или втори етап на класиране, може да си изтегли документите и да подаде заявление за участие в трети етап. Това може да стане единствено в училище-гнездо, където да се покаже оригиналът на свидетелството за завършено основно образование, което гарантира, че ученикът е изтеглил своите документи. Ученикът губи мястото си в класирането до момента. Освободените места в тези случаи се обявяват за свободни за четвърти етап на класиране.

След обявяване на резултатите от третия етап на класиране на 29.07.2020 г. следва записване на класираните ученици на 30.07.2020 г.

Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 03.08.2020 г.

Попълването на незаетите места в паралелките след трети етап на класиране се осъществява в съответните приемащи училища в срок до 10.09.2020 г. вкл. по определен от директорите ред. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.

_____________________________________________________________________________________

Равен бал

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщаме внимание, че съгласно чл. 59 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, за равен бал се счита, когато са абсолютно равни следните показатели:

– сбора от резултатите от националното външно оценяване;

– сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки;

– средноаритметичната оценка от оценките по учебни предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.

_____________________________________________________________________________________

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 20.07.2020 г.

____________________________________________________________________________________

Второ класиране

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

От 21.07.2020 г. до 22.07.2020 г. класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 23.07.2020 г.

В случай на поставяне под карантина следва да се обърнете към училището, в което е класиран ученикът за допълнителни указания.

Пожелавам успех!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

_____________________________________________________________________________________

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 13.07.2020 г.

______________________________________________________________________________________

Първи етап на класиране

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РУО – София-град напомня:
1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://priem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

2. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 14.07.2020 г., 15.07.2020 г. и 16.07.2020 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

3. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.
За Ваше улеснение и с оглед извънредната обстановка предварително може да попълните приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране.

4. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.
Успех!

Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране.

______________________________________________________________________________________

Корекции на подадени заявления

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщаме внимание, че ако е необходимо коригиране на вече подадено заявление за участие в първи етап на класиране, това се извършва само от Комисията за информационно осигуряване и класиране /КИОК/, работеща в сградата на РУО – София-град, ул. „Антим I“ № 17, етаж 5, стая 503, не по-късно от 17.00 ч. на 07.07.2020 г.

______________________________________________________________________________________

Оценки от свидетелството за основно образование

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщаме внимание, че оценките от свидетелството за основно образование се качват в електронната платформа https://priem.mon.bg поетапно, а не са липсващи или изпуснати. Заявления могат да се подават и тези оценки не са необходими на този етап. Всички оценки ще бъдат налични преди да започне балообразуване.

Отново напомняме, че ако в момента на подаване на заявлението не може да се прикачи медицинско свидетелство /за професионалните паралелки/, е необходимо то да се представи при записване в съответното училище.

______________________________________________________________________________________

Детайлна статистика – НВО 7 клас

Български език

Математика

Български език и математика

_____________________________________________________________________________________

Ръководство за кандидатстване онлайн – първи и втори етап на класиране

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че в профила на учениците в електронната платформа https://priem.mon.bg е качено кратко ръководство за кандидатстване онлайн.

Напомняме, че срокът за подаване на заявления за участие в първи етап на класиране е 03.07.2020 г. – 07.07.2020 г. Електронната платформа ще е отворена и в събота и неделя.

Резултатите от първи етап на класиране следва да бъдат обявени до 13.07.2020 г.

Ако ученик не е класиран на първи етап, той автоматично участва във втори етап без да е необходимо да подава каквито и да е документи.

След излизане на резултатите от първи етап на класиране, ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише.

Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране /в училището, в което е класиран/ или да не се запише.

Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, то той може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране.

Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап.

Дали ученик ще се класира на по-предно свое желание зависи от това колко свободни места са останали на първи етап, т.е. колко ученици не са се записали, в кои паралелки и с какъв бал са били.

_____________________________________________________________________________________

Статистика на успеваемостта по полове и изпити

______________________________________________________________________________________

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ

_____________________________________________________________________________________

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ И ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ