Информационни дни по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Изх. № РУО1-1463/20.01.2020.г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-22/17.01.2020 г., с вх. № РУО1-1360/17.01.2020 г. приложено Ви предоставям информация за организиране на информационни дни по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ в гр. София на 23.01.2020 г. от 9:30 ч. в хотел „Сенс“, бул. „Цар Освободител“ № 16. Заявки за участие с имената на участниците и институцията, която представляват се изпраща на електронен адрес: [email protected] с предмет на съобщението: София- 3.017, в срок до 22.01.2020 г. Допълнителна информация за процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ можете да  намерите на интернет страницата на ОПНОИР – www.opnoir.bg, както и на Информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 –  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо за организиране на информационни дни по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ и програма за 23.01.2020 г. (Pismo_OPNOIR, Programa_Sofia)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД