Кандидатстване и подбор на участници в Модул 2 на Национална програма „Мотивирани учители“ 2020

Изх. № РУО1-21579/20.08.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № 21043/13.08.2020 г., Ви информирам, че продължава изпълнението на дейностите по Национална програма „Мотивирани учители“, Модул 2, дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по….“, и „ресурсни учители“.

Модул 2 на НП „Мотивирани учители“ 2020 е изцяло насочен към обучение на действащи учители, които могат да се включат в програмата за придобиване на допълнителна професионална квалификация в зависимост от нуждите на училището, в което преподават.

На официалната страница на МОН в рубриката „Програми и проекти“ е публикувана одобрена от министъра на образованието процедура за кандидатстване и подбор на участниците.

Процедура за подбор по НП “Мотивирани учители“2020 – Модул2:

  1. Кандидатстване:

1.1 Начини за кандидатстване чрез подаване на заявление по образец с приложени копия на документи:

– директорът на училището изпраща документите на кандидата чрез системата за сигурно електронно връчване;

– кандидатът подава документите с писмо по официалната електронна поща на РУО – София-град – e-mail: [email protected]

– в центъра за административно обслужване в РУО – София-град.

Срок за подаване на заявлението с приложените документи  в РУО – София-град – до 21.08.2020 г.

  1. Необходими документи за кандидатстване:

-Диплома за придобита образователно-квалификационна степен /ОКС/ с професионална квалификация „учител по….“, съгласно изискванията в Приложение 1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на длъжността;

– препис извлечение от трудово книжка, доказващ професионален опит;

– професионална автобиография;

– мотивационно писмо;

– сертификат по Обща европейска езикова рамка, ниво С1 – за учителите, кандидати за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по чужд език“;

– подкрепящо писмо от настоящия работодател;

– декларация за избор на университет.

Моля за Вашето съдействие за информиране и мотивиране на заинтересованите учители.

 

Приложения:

  1. Образец на заявление
  2. Процедура за подбор по НП „Мотивирани учители“ 2020 – Модул 2
  3. Примерен договор по НП „Мотивирани учители“

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД