Кандидатстване по модул „Изготвяне на учебно помагало по български език като чужд за прогимназиален етап на ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти“

Изх. № РУО1-14053/02.05.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо №9105-126/30.04.2024 г., с вх. №РУО1-13964/30.04.2024 г. Министерството на образованието и науката обявява условията за кандидатстване на училищни екипи да разработят учебно помагало по български език като чужд за прогимназиален етап на ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти, ниво В1 от Общата европейска езикова рамка. Помагалото ще бъде изготвено по Национална програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“, публикувана на страницата на министерството, рубрика „Програми и проекти“.

Моля да запознаете учителите от Вашето училище и при възможност да сформирате екип за изработване на това необходимо учебно помагало.

Приложения:

  1. Писмо №9105/30.04.2024 г.
  2. Формуляр за кандидатстване
  3. Национална програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“
  4. Технически изисквания
  5. Декларация за липса на двойно финансиране

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД10-522/11.04.2024 г. на министъра на образованието и науката)