Кандидатстване по Модул 3 „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ от НП „Заедно за всяко дете“

Изх. № РУО1-19105/23.05.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-190/17.05.2021 г. Ви уведомявам, че с Решение № 302/13.05.2022 г. на Министерски съвет са одобрени национални програми за развитие на образованието, част от които е и Националната програма /НП/ „Заедно за всяко дете“, в която Модул 3 е „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Той е насочен към изграждане на партньорство, на взаимно доверие, уважение и толерантност между родители, учители, ученици. С него за първи път се поставя условието срещите с родителите да се провеждат след заявен интерес от тяхна страна и по предварително посочени от тях теми. За първи път с този модул се насърчават училищата да сключват споразумения с родителите, в които да се посочат задълженията и отговорностите на страните по отношение на доброто възпитание и образование на учениците.

По Модулът могат да кандидатстват държавни и общински училища на територията на Република България, в които се обучават ученици в начален и/или прогимназиален етап на основната степен на училищното образование (от I до IV клас и/или от V до VII клас).

Документите за кандидатстване по Модул 3 „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ се подават в деловодството на МОН в 35-дневен срок от датата на изходящия регистрационен номер на писмото на МОН (17.05.2022 г.), с което чрез РУО сте уведомени за кандидатстването по Модула. Документите могат да се подадат на място или по пощата. В случаите, в които документите се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма, важи съответно датата на пощенското клеймо или датата на изпращане.

Училищата кандидатстват с формуляр по образец, който е приложен към настоящото писмо. Допуснати до оценяване ще бъдат формулярите само на онези училища, които са подадени в определения срок и са кандидатствали за всички дейности (Дейност 1 и Дейност 2) по Модул 3. Училищата се класират по низходящ ред, като максималният брой точки, които могат да получат, е 100.

Екипът за управление на националната програма, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени и класира училищата в срок до 60 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на министъра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Списъкът на класираните училища ще бъде публикуван на официалната интернет страница на МОН в рубриката „Програми и проекти“.

Ръководител на НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ е Пенка Иванова, директор на Дирекция „Учебници и училищна документация“ в МОН.

Лица за контакт:

Георги Динев – главен експерт в Дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 64, e-mail: [email protected]

Радостина Рачева – главен експерт в Дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 66, e-mail:

[email protected]

Надежда Кирчева – старши експерт в дирекция „Учебници и училищна документация, тел. 02/817 47 69, e-mail [email protected]

 

Приложение:

  1. НП „Заедно за всяко дете“
  2. Формуляр по образец за кандидатстване по Модул 3

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД