Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условия на COVID-19

Изх. № РУО1-22033/27.08.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условия на COVID-19, постъпили в РУО – София-град с писмо на министъра на образованието и науката с № 9105-273/26.08.2020 г., вх.№ РУО1-22022/27.08.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД10-1346/20.08.2020 г. на

министъра на образованието и науката/