Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

Изх. №РУО1-20510/01.06.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-205/26.05.2022 г., вх. №РУО1-19467/26.05.2022 г. Ви информирам, че стартира изпълнението на Национална програма (НП) „Заедно в изкуствата и в спорта“, приета с Решение №302/13.05.2022 г. на Министерски съвет.

Целта на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ съдържа два модула – Модул 1. Изкуства и Модул 2. Спорт. По нея могат да кандидатстват всички държавни и общински училища. В програмата могат да участват ученици от частните училища, но само когато частното училище кандидатства в партньорство с държавно или общинско училище.

Необходимите документи за кандидатстване – придружително писмо от директора на училището, решение на педагогическия съвет, формуляр за кандидатстване (по образец) и декларация за липса на двойно финансиране (съгласно правилата на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – приложение 1) следва да изпратите в срок до 27 юни 2022 г. в РУО – София-град чрез системата за сигурно електронно връчване.

 

Приложения:

  1. Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.
  2. Формуляр за кандидатстване.
  3. Приложение №1 Програма.
  4. Декларация за липса на двойно финансиране.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД