Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г.

Изх. № РУО1-19622/26.03.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

           

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-160/23.06.2023 г., вх. №19551/23.06.2023 г., относно  изпълнение на Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“  2023 г., Модул 2 „Придобиване на професионална квалификация „Учител по…“, като допълнителна професионална квалификация на заети в системата на предучилищното и училищното образование учители“, приета с ПМС 408/31.05.2023 г., Ви уведомявам, че Модул 2 е изцяло насочен към обучения на действащи учители, които могат да се включат в програмата за придобиване на допълнителна професионална квалификация в зависимост от нуждите на училището, в което преподават. Те ще получат подготовка във висше училище в съответствие с изискванията за образование за заемане на учтелски длъжности, регламентирани в Приложение №1 към чл. 10 от Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Кандидатстването по Модул 2 на програмата се осъществява по обявена процедура на официалната страница на МОН, която включва:

  1. Подаване в срок до 30.06.2023 г. в РУО – София-град на заявление по образец с приложени копия на:

1.1. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) с професионална квалификация „Учител по…“ съгласно изискванията в Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на длъжността.

1.2. Препис-извлечение от трудова книжка, доказващ професионален опит.

1.3. Професионална автобиография.

1.4. Мотивационно писмо.

1.5. Сертификат по Общата европейска езикова рамка, ниво С1- за учители, кандидати за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по чужд език“.

1.6. Препоръка/подкрепящо писмо от настоящия работодател.

  1. Участниците следва да отговарят на следните изисквания:

2.1. Професионален опит като учител, да притежават висше образование от професионалните направления и специалности в съответствие с Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, относно изискванията за заемане на длъжностите „Учител по…“.

2.2. Назначени са в училище на длъжност „Учител“ с професионална квалификация „Учител по…“ и формират част от годишната си норма преподавателска заетост по предмет, по който не са специалисти.

2.3. Изпълняват норма преподавателска работа, като в рамките й или извън нея преподават по учебен предмет, по който не са специалисти, в същото или в друго училище или изпълняват норма преподавателска работа, като преподават като неспециалисти в повече от едно училище.

На официалната страница на МОН в рубриката „Програми и проекти“ е публикувана одобрена от министъра на образованието и науката процедура за кандидатстване и подбор на участниците, както и образци на заявление за кандидатстване и тристранен договор за участник, които ще бъдат публикувани и на електронната страница на РУО – София-град.

Моля за Вашето съдействие за своевременно информиране и мотивация на заинтересованите учители от повереното Ви училище за кандидатстване по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“  2023 г., Модул 2 „Придобиване на професионална квалификация „Учител по…“, като допълнителна професионална квалификация на заети в системата на предучилищното и училищното образование учители“.

 

Приложения:

  1. Процедура.
  2. Образец на заявление.
  3. Проект на договор.
  4. Декларация на участник в НП КПС 2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД