Организация на дейностите в столичните детски градини и училища в условията на COVID 19

Изх. № РУО1-26865/30.09.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
И УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на СРЗИ № 1129/29.09.2020 г., относно стартиране на учебната година в ситуацията на COVID-19 отново обръщам внимание на следното:

  1. Съгласно писмо на СРЗИ № 03-1306\1/09.09.2020 г., с цел предприемане на бързи противоепидемични мерки при случай на болен/инфектиран ученик или преподавател е необходимо в училищата да се изготви и съхранява актуална информация за отсъстващите ученици по паралелки и учители по медицински причини, свързани с поява на симптоми за COVID-19. При установяване на ученик, учител или друг служител с COVID-19, информацията да се предоставя под формата на списъци в СРЗИ.

В съответствие с разпоредба на МЗ ежеседмично, до 15:00 часа всеки петък, училищата следва да съобщават в СРЗИ броя на отсъстващите ученици, поради съмнение за COVID-19 и общият брой ученици в училището в електронен вид по образец на e-mail: pek40@ srzi.bg.

Талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата, обн. ДВ. бр.38 от 9 май 2000 г. може да се изпрати до един месец от началото на настоящата учебна година. При провеждане на задължителна имунизация или реимунизация от Националния имунизационен календар след посочения срок, същата може да се предостави допълнително на медицинския специалист от учебното заведение след нейното извършване.

  1. Съгласно писмо на СРЗИ № 07-259/16.09.2020 г., е необходимо създаването и поддържането в училищата на актуален списък по приложен образец с лични данни за учениците по паралелки и персонала. Той не се изпраща в СРЗИ, а се предоставя при поискване за предприемане на бързи противоепидемични действия при случай на коронавирусна инфекция.
  2. Съгласно писмо на СРЗИ № 11-28/25.09.2020 г., Столична РЗИ, с подкрепата на Столична община, организира провеждане на профилактично изследване за антитела IgM и IgG на педагогическия персонал в училищата на територията на гр. София. Целта е обхващане на около 10% от персонала, като се обхванат лица в така наречената „рискова група“ – над 60 годишна възраст, преподаватели с хронични заболявания, както и други желаещи. В писмото е приложен и списък на лечебните заведения и пунктовете на СМДЛ „Рамус“, в които ще се извършва пробонабирането. При необходимост от допълнителна информация могат да задават въпроси на електронен адрес: [email protected].

В допълнение предоставям на Вашето внимание Алгоритъм за действие при съмнение или случай на COVID-19 в столично училище и Често задавани въпроси и отговори на Министерство на здравеопазването (https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/kakvo-tryabva-da-znayat-roditelite-na-deca-posesha/) от 21 Септември 2020 г., както и телефон за връзка между директорите на детските градини/училищата и СРЗИ, който да бъде използван при необходимост: 0895-57-99-41.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД