ОТНОСНО: ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Изх. № РУО1-27627/ 31.08.2021 г.

  ДО

  ДИРЕКТОРИТЕ НА

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА И

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение, писма на Министерство на образованието и науката с № 9105-281/24.08.2021 г., вх. № РУО 1-27028/24.08.2021 г., № 9105-279/24.08.2021 г., вх. № РУО 1- 27028/24.08.2021 г., относно провеждането на обучения по Дейност 3 „Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие“ по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Обръщам внимание, че е необходимо да предоставите информация до 01.09.2021 г.

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД