Правила и критерии за работа при изпълнението на инвестиционната програма на МОН за ремонтни дейности, правила и критерии за работа при цялостно или частично финансиране на ремонтни дейности в образователните институции

Изх. № РУО1-15604/26.04.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ, РАЗПОРЕДИТЕЛИ

С БЮДДЖЕТ КЪМ МОН И

ОБЩИНСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на главния секретар на МОН, вх. № РУО1-15254/21.04.2022 г., приложено, Ви изпращам заповед № РД09-2864/12.04.2022 г. на министъра на образованието и науката с утвърдените правила и критерии за работа при изпълнението на инвестиционната програма на МОН за ремонтни дейности и правила и критерии за работа при цялостно или частично финансиране на ремонтни дейности в общинските образователни институции в системата предучилищното и училищното образование.

До настоящия момент в Министерството на образованието и науката са постъпили общо 46 броя заявки за отпускане на средства за ремонти в държавните образователни институции, на които е извършена предварителна проверка от експерти в дирекция ДСОП на МОН.

Обръщам Ви внимание, че:

  • Държавните училища, финансирани чрез бюджета на МОН подават заявките в РУО – София-град, в срок до 09.05.2022 година;
  • Всички други второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката подават своите заявки в МОН не по-късно от 15.05.2022 г.
  • Заявки за цялостно или частично финансиране на ремонтни дейности на материално-техническата база, обзавеждане и оборудване в общинските образователни институции в предучилищното и училищното образование могат да постъпват в МОН от директорите на съответните общински институции и от кметовете на общините до 15.05.2022 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Заповед №РД09-2864/12.04.2022 г. на министъра на образованието и науката
  2. Приложение № 1
  3. Приложение № 2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД