Работа на експертната комисия за включване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

Изх. № РУО1 – 25181 / 11.08.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, експертната комисия, която следва да взема решение за включване в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие на деца по желание на родителите, организира своята дейност по Правила и график, утвърдени от началника на РУО – София-град.

Приложено Ви изпращам и образци на документи, които следва да бъдат попълвани от родителите и подавани в РУО – София-град като приложение на Ваш доклад. Обръщам внимание, че към заявлението следва да бъде приложена и програма за развитие на детето по чл. 18, ал. 3, т. 4 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование, която задължително съдържа:

а) избрани методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето и гарантиращи постигането на целите по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование;

б) примерно разпределение на теми за постигане на компетентностите по чл. 28, ал. 2 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за съответната възрастова група;

в) списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала.

 

Приложения:

  1. Правила за работа на експертната комисия
  2. График за работа на експертната комисия
  3. Заявление по образец до директора на съответната детска градина
  4. Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на дете в съответствие с целите на предучилищното образование по чл. 5 от ЗПУО
  5. Декларация по чл.18, ал.3, т.3 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД