Тринадесета научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

Изх. № РУО1-1164/16.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – гр. Монтана организират ТРИНАДЕСЕТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА” в периода 28-30 април 2020 г. в гр. Монтана.

Научно-практическата конференция „Водим бъдещето за ръка“ има за цел да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез съхраняване и обогатяване на традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на учителя в детската градина.

Задача на конференцията е непрестанното повишаване на професионалната компетентност на предучилищните педагози в съответствие с потребностите, произтичащи от динамиката на науката, общественото развитие, промяната в нагласите и мотивацията за учене през целия живот.

Заявки за участие с доклад и пълните текстове на докладите се подават в РУО – София-град, в срок до 21.02.2020 г. Докладите следва да са в следните тематични направления:

  • Качественото предучилищно образование през 2030 г.– очаквани промени и предизвикателства.

 

  • Иновативни практики за ефективното управление на детската градина.

 

  • Детският учител – творец на бъдещето. Добри педагогически практики.

 

  • Иновативни и авторски програмни системи и сътрудничество с родителите при тяхното обсъждане и прилагане.

 

Изисквания към техническото оформления на докладите:

Обем на доклада: до 4 страници, подготвен на MS Word 2007-2013 или следваща версия и придружен с шрифт и шрифтов размер на основния текст: Times New Roman 12, normal; Line Spacing – 1.5

Заглавие: Times New Roman 16, normal, ГЛАВНИ; под него се изписват имената на авторите и организацията, която представляват – Times New Roman 12, italic.

Резюме: до 100 думи – Times New Roman 12, italic

Подзаглавие: Times New Roman 16, normal.

Подчертавания в текста: ITALIC (не bold)

Литература: литературните източници се цитират в текста със съответния номер в квадратни скоби [ ] и се изброяват в края по азбучен ред – първо заглавията на кирилица, след това тези на латиница.

Всеки участник представя доклад и презентация с основните акценти, изнесени в доклада, спазвайки изискванията за изготвяне на презентация (подкрепена с кратък фактологичен и снимков материал за основните моменти в доклада). Презентациите да бъдат подготвени в рамките на не повече от 7 мин.

Приложения:

  1. Покана. (Pokana_konf_2020)
  2. Предварителна програма. (Водим бъдещето за ръка – писмо РУО)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД