Удостоверения за проведено обучение на тема „Прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция“

Изх. № РУО1-21272/17.08.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с проведено обучение на тема: „Прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция“ в периода от 14.10.2019 г. до 26.10.2019 г. по проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, Ви уведомявам, че удостоверенията на учителите, преминали обучението ще се раздават в Регионално управление на образованието – София-град, ул. „Антим I“ № 17, етаж 4, стая 417, съгласно приложения график.

 

Приложение:

  1. График за раздаване на удостоверенията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД