УКАЗАНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА В ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Изх. РУО1-6757/16.03.2020 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И РЦПППО – София-град

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-6753/16.03.2020 г., Ви уведомявам, че в условията на обявеното извънредно положение във връзка с коронавируса се налага да преосмислим и предоставянето на допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и да подходим креативно чрез използване на електронни и онлайн ресурси за дистанционна работа на педагогическите специалистите с децата и учениците със специални образователни потребности. В тази връзка са разработени указания за оказване на допълнителна подкрепа от ресурсни учители и логопеди. Моля директорите на детските градини на училищата и Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, да ги сведат до знанието на посочените специалисти, които работят с деца и ученици със специални образователни потребности .

В допълнение, до края на тази седмица ще бъде предоставена повече информация, разработена от Държавния логопедичен център, как да продължи дейността на логопедичните кабинети в тези условия. Също така ще се изпратят указания и за работата на психолози.

 

Приложение: Указания за оказване на допълнителна подкрепа.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД