Заповед на министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването за утвърждаване на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.

Изх. №РУО1-36869/09.11.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед  № на МОН РД09-4247/08.11.2021 г. и № на МЗ РД-01-911/08.11.2021 г. на министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването за утвърждаване на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД