Относно дейността на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Изх. № РУО1-948230.04.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РУО11-9161/28.04.2020 г. на РУО – София-град относно стартиране от 04.05.2020 г. на дейността на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, с оглед подкрепа от Ваша страна на родителите на учениците, приложено Ви изпращам  Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици след завършено основно образование , Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, публикувани на сайта на министерство на образованието и науката, както и попълнен примерен Образец на заявление до комисията, Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици след завършено основно образование, с възможностите за насочване на вашите деца, ученици след завършено основно образование, в професионални паралелки в училищата на територията на област София-град за учебната 2020/2021 г., ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ – СОФИЯ-ГРАД И ЗАВЛЕНИЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ПО ЧЛ. 120, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, И ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА – ГР. СОФИЯ

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД