Годишни награди за образование по икономика в средните училища за 2023 г.

Изх. № РУО1-35537/31.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ С ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ,

ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА С ПАРАЛЕЛКИ С ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО 1-35157/26.10.2023 г. Ви уведомявам, че Висшето училище по финанси и застраховане, Синдикатът на българските учители и Националната асоциация на преподавателите по икономика организират провеждането на първия национален конкурс за присъждане на Годишни награди за образование по икономика в средните училища за 2023 г.

Целта на конкурса е да се отличат и получат признание за успехите си ученици, учители и директори, доказали своите познания и умения в икономическите дисциплини, защитени при участие в национални и международни състезания, олимпиади или разработване на съответни проекти, както и да се сподели и популяризира придобитият опит и представени иновации.

Приложено Ви изпращаме поканата за участие, регламента на конкурса и формулярите за трите направления – „Директор“, „Учител“ и „Ученици“.

 

Приложение 1: Покана

Приложение 2: Регламент

Приложение 3: Формуляр – директор

Приложение 4. Формуляр – учител

Приложение 5: Формуляр – ученици

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед

№ РД02-2682/27.10.2023

на началника на РУО – София-град/