Номинирани проектни предложения от конкурс за най-добра инициатива на ученически съвет

Изх. № РУО1-876/12.01.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-365/10.01.2023 г., вх. № РУО1-656/11.01.2023 г., Ви уведомявам, че в първия етап на конкурса за най-добра инициатива на ученически съвет (до 31.12.2022 г.) са постъпили 188 проектни предложения на ученически съвети.

Съгласно регламента на конкурса журито номинира по десет проектни предложения във всяка една от четирите конкурсни области: „Изграждане на гражданско съзнание, в т.ч. доброволчески, благотворителни инициативи, общественополезни дейности и съхраняване на националното самосъзнание“; „Училище без агресия“;  „Здравословен и/или екосъобразен начин на живот” и „Интеркултурно взаимодействие”.

Номинираните проектните предложения на ученическите съвети от първия етап на конкурса следва да се реализират в срок от три месеца от номинирането им, но не по-късно от 31.03.2023 г.

В срок до 15.04.2023 г. ученическите съвети, реализирали проектните си предложения, трябва да представят в МОН чрез директорите на училищата доклади за осъществените дейности и за постигнатите резултати, придружени със снимков материал и други материали, доказващи изпълнението на дейностите.

Журито ще обяви победителите – на първо и второ място във всяка конкурсна област, в срок до 30.04.2023 г., а победителите в конкурса ще бъдат наградени до 05.05.2023 г.

 

Приложения:

  1. Номинирани предложения от конкурсна област „Изграждане на гражданско съзнание“.
  2. Номинирани предложения от конкурсна област „Училище без агресия“.
  3. Номинирани предложения от конкурсна област „Здравословен и/или екосъобразен начин на живот”.
  4. Номинирани предложения от конкурсна област „Интеркултурно взаимодействие”.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД