V Национален конкурс „ Децата на България пеят, танцуват, рисуват“

Изх. № РУО1-2198/28.01.20 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-31586/08.11.2019 г., приложено Ви изпращам регламент за провеждане на V Национален конкурс „ Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, които ще се проведе в периода от 27 март до 29 март 2020г. в град Шумен.

Приложение: Регламент (Регламент Децата-на-България-2020 (1)) и Заявка за участие в конкурса (заявка (1))

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД