Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Изх. № РУО1-18324/08.06.2021 г.

 

 ДО

 ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И

 УЧИЛИЩАТА, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо  на МОН с № 9105-174/04.06.2021 г., вх. № РУО 1-17897/04.06.2021 г. относно назначаване на лицата, включени в Екипа за организация и управление в институциите (ЕОУЕ) по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

 

 Приложение: съгласно текста с приложения (1, 2, 3, 4).

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-1194/31.05.2021 г.

на началника на РУО – София-град)