Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

Изх. № РУО1 – 18993/20.06.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-153/16.06.2023 г., вх. №РУО1-18631/16.06.2023 г. Ви информирам, че стартира изпълнението на Национална програма (НП) „Заедно в изкуствата и в спорта“, приета с Решение №408/31.05.2023 г. на Министерски съвет.

По НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ могат да кандидатстват всички държавни и общински училища. Частните училища могат да участват в реализиране на дейности по Националната програма само в партньорство с държавно или общинско училище.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ съдържа два модула – Модул 1. „Изкуства“ и Модул 2. „Спорт“. По Модул 1. училищата сформират групи за занимания в сферата на музикалното, танцовото, театралното и филмовото изкуство и изобразителното изкуство, а по Модул 2. – отбори по футбол, волейбол, баскетбол и хандбал. Програмата насърчава единствено колективните спортове и изкуства.

Необходимите документи за кандидатстване – придружително писмо от директора на училището, решение на Педагогическия съвет, формуляр за кандидатстване (по образец) и декларация за липса на двойно финансиране, следва да изпратите в срок до 15 юли 2023 г. в РУО – София-град чрез Системата за сигурно електронно връчване.

 

Приложения:

  1. Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.
  2. Формуляр за кандидатстване.
  3. Приложение №1 Програма (към формуляра за кандидатстване).
  4. Декларация за липса на двойно финансиране.
  5. Таблица „Изкуства“ – изпраща се само в Excel вариант.
  6. Таблица „Спорт“ – изпраща се само в Excel вариант.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД